PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]

Iako je već du­go pri­su­tan na IT sceni, GNU/Linux operativni sistem u poslednjih nekoli­ko godi­na počinje da se probi­ja i na trži­štu radnih stani­ca i desktop računara.
Kvali­tet proveren tokom godi­na obitavanja na serverskom trži­štu u kombinaci­ji sa mogućnosti­ma koje pru­ža kori­sni­ci­ma, a koje proističu iz njegove otvorene i slobodne pri­rode, omogućio je da ovaj operativni sistem zajedno sa masom apli­kaci­ja raznih namena postane opci­ja vredna razmatranja.

 

Continue reading “PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]”

Bojan Dimitrijević – Kurjaci sa Ušća – Istorijat Eskadrile [PDF Download]

Ispred čitalaca je jedna istornja eskadrile u kojoj ratna priča dominira. Ona je nosilac i daje težinu istornjskom putu 232. eskadrile RV i PVO, zbog čega je ona i danas tako specifična. Moguće je da svi događaji nisu ispričani, niti da su svi akteri pomenuti. Moguće je da će savremenncnma ovako ispričani događaji izgledati drugačije nego što su ih oni doživeli. Ali to je sada već u domenu istoričareve moći, koji je na znalački način trebalo da opiše sva pregnuća i svu ne potrošenu energiju vazduhoplovaca koja ih je terala da bdiju na stajankama i u kabinama aviona.

Continue reading “Bojan Dimitrijević – Kurjaci sa Ušća – Istorijat Eskadrile [PDF Download]”

Izazovi spoljne politike Srbije – Zbornik radova [PDF Download]

izazovi spoljnje politike srbijePublikacija „Izazovi spoljne politike Srbije“ nastala je kao deo obeležavanja dvadeset
godina rada Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Prethodila joj je istoimena međunarodna konferencija, održana 12. novembra 2015. godine u
Beogradu. Konferencija koju je organizovao Forum za međunarodne odnose, uz podršku Fridrih Ebert fondacije, imala je 16 govornika i voditelja debate i okupila je preko 160 učesnika iz sveta državne administracije, političkih stranaka, diplomatije, akademskih krugova, medija, kao i mladih istraživača i studenata. Izazvala je takođe interes istraživača koji se bave Srbijom i regionom iz većeg broja zemalja.

Continue reading “Izazovi spoljne politike Srbije – Zbornik radova [PDF Download]”