Bar Cod – Diplomski rad [PDF Download]

Bar kod - Diplomski radBar kod je tihi, skromni i neupadljiv dokaz razvoja industrije, automatizacije i tehnologije. Prisutan je u svakodnevnom životu ljudi. Kada bi odjednom ostali bez njega, mnogi krucijalni poslovni, logistički i industrijski procesi doživeli bi krah usled kompleksnosti i neefikasnosti. Njegov uticaj kao pojave seže mnogo dalje od industrijske primene dostižući razmere fenomena. Postao je kultni simbol i „lifestyle”, obeležje urbanih generacija. Izgradio je karijeru i u svetu mode gde se često javlja kao modni detalj na tkanini, nakitu pa i koži.

Continue reading “Bar Cod – Diplomski rad [PDF Download]”

Osobine električnog polja – Diplomski rad [PDF Download]

Ovaj diplomski rad posvećen je jednom od mogućih načina obrade tematske jedinice o električnom polju. Cilj rada je celovito objašnjenje pojave elekriciteta, povezivanje teorije i prakse i formiranje naučnog pogleda na svet koji nas okružuje. Pored objašnjenja pojave električnog polja, posebna pažnja u radu posvećena je metodama koje se koriste u nastavi fizike.
Posle uvodnog dela, prikazana je opšta teorija o električnom polju, kao i funkcionalne zavisnosti između fizičkih veličina koje opisuju elektrostatičke pojave. Tematska jedinica «Električno polje» obrađuje se u osmom razredu osnovne škole kroz nastavne jedinice koje obuhvataju naelektrisanje tela, uzajamno dejstvo naelektrisanih tela,
električno polje, Kulonov zakon, elektrostatičku indukciju, električni potencijal, električni napon i u dodatnoj nastavi električni kapacitet.
U šestom poglavlju, date su opšte metodičke napomene vezane za obradu tematske jedinice o električnom polju za uzrast VIII razreda osnovne škole: nastavne metode i sredstva, struktura i tok časa.
Zatim su podrobnije opisani jednostavni eksperimenti pomoću kojih se mogu demonstrirati pojave vezane za električno polje. Eksperimenti su odabrani tako da svaki reprezentuje neku osobinu elektrostatičkog polja, a zatim su te osobine pregledno predstavljene, kao i svi novousvojeni pojmovi vezani za ovu oblast. Umesto klasičnih predavanja i učenja napamet, ovim demonstracionim ogledima se omogućuje učenicima da sami uđu u svet nauke, da logički razmišljaju, da postavljaju hipoteze, da ih provere i da doñu do rešenja, ali na nivou koji bi mogli razumeti učenici VIII razreda osnovne škole. Prednost jednostavnih ogleda je što su lako izvodljivi, zanimljivi i konstruišu se od materijala koji se mogu veoma lako naći. Njihovo pravljenje i izvođenje doprinosi produbljivanju teorijskog znanja, povećanju stepena aktivnosti učenika i njihovoj samostalnosti u radu, sposobnosti planiranja, kao i sticanju tehničke kulture što je u današnjem životnom okruženju veoma važno. Continue reading “Osobine električnog polja – Diplomski rad [PDF Download]”

Mogućnosti reciklaže starih bakarnih kablova primenom korona elektrostatičke separacije – Diplomski rad

001Elektrostatička separacija je proces razdvajanja zrna mineralnih komponenata
različitih elektrofizičkih osobina u električnom polju. Zbog razlike u količini
naelektrisanja čestica, sirovina se može klasirati po krupnoći ili koncentrisati po
komponentama različitih električnih osobina.
Za elektrostatičku separaciju se koriste električni separatori [koncentratori] i
imaju široku primenu: za separaciju mineralnih sirovina – elektroseparatori, za
klasifikaciju – elektroklasifikatori, za otprašivanje – elektrootprašivači i za mineraloška ispitivanja – elektroanalizatori. Mogu se koristiti za razdvajanje provodnih od neprovodnih materijala, a poslednjih godina je sve izraženija njihova primena u reciklaži papira, plastike, elektronskog i industrijskog otpada.

Continue reading “Mogućnosti reciklaže starih bakarnih kablova primenom korona elektrostatičke separacije – Diplomski rad”

Reciklaža starih aluminijumskih kablova primenom korona elektrostatičke separacije – Diplomski rad

01 KoriceRastući trend odbačenih električnih i elektronskih uređaja predstavlja realnost u svetu i kod nas. Ovo izaziva opravdanu zabrinutost celokupne svetske javnosti. Pri tome je poražavajuća činjenica da je procenat oporavljenih i recikliranih elektronskih komponenti vrlo nizak, tek negde oko 15%. Smatra se da preostalih 85% odbačenih elektroniskih  komponenti završi na deponijama smeća. Samo jedan mali deo elektronskog i električnog otpada predstavljaju otpadni kablovi. I ovaj otpad se mora nekako zbrinuti. Glavna pokretačka snaga za reciklažu otpadnih kablova je vrednost metala i ušteda prirodnih resursa iz kojih se ti metali dobijaju.

Continue reading “Reciklaža starih aluminijumskih kablova primenom korona elektrostatičke separacije – Diplomski rad”

Reciklaža elektronskog otpada metodom elektrostatičke separacije – Diplomski rad

01Količina štampanih ploča u svetu se neprekidno uvećava. Štampane ploče su zastupljene u najvećem broju elektronskih uređaja. Složenost štampanih ploča čini njihovu reciklažu komplikovanom, pa je ona danas, nažalost, zastupljena samo oko 15 %. Značajno veća količina štampanih ploča završi na deponijama u originalnom stanju ili mehanički obrađena radi redukcije zapremine.
Elektrostatička separacija štampanih ploča postaje sve interesantnija metoda koja se koristi za razdvajanje metala od visokokvalitetnih plastičnih materijala. Ova tehnologija je naročito korisna zbog očuvanja životne okoline, a i zbog veće efikasnosti pri recikliranju metala ti odnosu na konvencionalne metode. Elektrostatička separacija je zasnovana na razlici U elektrićnoj provodnosti različitih vrsta materijala. U ovom radu ispitana je mogućnost reciklaže štampanih ploča, odnosno mogućnost odvajanja metala od plastike, kao i kvalitet dobijenih proizvoda na laboratorijskom visokonaponskom elektrostatičkom separatoru tipa „ERIEZ“ model ES-14-O I S.

Continue reading “Reciklaža elektronskog otpada metodom elektrostatičke separacije – Diplomski rad”

Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]

betonPredmet ove doktorske disertacije je proučavanje uticaja mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona projektovanih na bazi sintetičkih agregata (elektro-topljenog korunda i kalcinisanog boksita), visoko-aluminatnog cementa i aditiva. Osnovni cilj istraživanja je
utvrđivanje zavisnost između mikrostrukture i najvažnijih fizičkih, termo-mehaničkih i termičkih svojstava i parametara procesa sinterovanja vatrostalnih betona, jer u literaturi postoji mali broj podataka o uticaju mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona koji kao agregate sadrže boksit i korund.

Doktorska disertacija “Uticaj mikrostrukture na svojsta vatrostalnih betona”, Tehnološko – metalurški fakultet, godina 2009.

Continue reading “Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]”

Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže – Diplomski rad [PDF Download]

reciklaza-pet-aOsnovna delatnost preduzeća koje treba da se formira biće reciklaža plastike i proizvodnja PVC folije. Istraživanjem tržišta došao sam do saznanja da postoji velika potreba za reciklažom na domaćem tržištu a ima i puno deponija.
Kao budući lider u oblasti reciklaže želim da recikliram plastiku iz država u okruženju kao i Evropske Unije i da od Srbije napravim ekološku državu.
Otuda potreba i cilj osnivanja preduzeća, jer je moja želja kao vlasnika da svojom brzinom i kvalitetom izrade postanem jedan od vodećih ljudi ove oblasti u našoj zemlji. Kao preduzetnik očekujem da će moja firma imati izuzetnu poslovnu efektivnost i efikasnost, dinamičan rast i razvoj.
Biznis plan koji ću uraditi treba da pokaže da li je ovako postavljeni cilj realno ostvarljiv. Plan je precizan i koncizan. U njemu će se analizirati tržišni,tehničko-tehnološki, ekonomsko-finansijski i organizaciono-upravljački aspekti biznisa. Plan će obuhvatiti prezentaciju analize i procene celokupnog biznisa, od ideje do njenog konačnog oblikovanja.

Diplomski “Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže” na Mašinskom fakultetu u Beogradu, godina 2012.

Continue reading “Izrada i analiza biznis plana u industriji reciklaže – Diplomski rad [PDF Download]”