Fridrih Niče – ECCE HOMO [PDF Download]

Poslednja knjiga koju će Niče, u dramatičnim okolnostima, napisati (1888) samo nekoliko nedelja pre svog konačnog sloma, a koja će prvi put biti objavljena tek 1908. Zagonetno delo, jer niko takvo nije stvorio o sebi kao osobenu intelektualnu autobiografiju. U njemu autor dočarava sopstveno viđenje svoga dela, razvoja i, uopšte, života. Kataklizmički ispituje likove s kojima se poistovećuje i kataklizmički najavljuje svoje daljnje razotkrivanje svih vrednosti. To je konačan izraz Ničeovog glavnog uverenja. Njegova duhovna oporuka.Filozofsko delo pisano pred smrt, ima izvesno vidovito predosećanje, svojstveno ljudima intenzivne duše i velike usamljenosti. Testament velikog filozofa, namenjen samo odabranima i retkima, nasuprot volji samog Ničea štampan i priređen za sve nas.Filozofsko delo pisano pred smrt, ima izvesno vidovito predosećanje, svojstveno ljudima intenzivne duše i velike usamljenosti. Testament velikog filozofa, namenjen samo odabranima i retkima, nasuprot volji samog Ničea štampan i priređen za sve nas. Continue reading “Fridrih Niče – ECCE HOMO [PDF Download]”

Erazmo Roterdamski – Pohvala ludosti [PDF Download]

Nemilosrdni kritičar svakog oblika pritvornosti i netolerantnosti, protivnik srednjovekovne crkve i sholastike, Erazmo Roterdamski je prožet religioznošću koja teži da se vrati izvornoj čistoti jevanđeoske poruke, čega je posledica i njegova ideološka i društvena satira Pohvala ludosti (Morias Encomion), kao istinsko pesničko svedočanstvo čovečnosti u doba kada su najviše stradale prave ljudske vrednosti i kada je zdravom razumu izgledalo da se sav svet pretvorio u ludnicu, pa još jedino Ludost može da govori istinu. Zato nije ni čudo što se u takvo doba ukorenilo verovanje da najviše mudrosti ima onaj koji se najviše krije pod maskom ludosti. Continue reading “Erazmo Roterdamski – Pohvala ludosti [PDF Download]”

Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]

Najslavnije i najkontroverznije Ničeovo delo, najbogatija riznica misli ovog filozofa.

Či­ta­lac ne tre­ba da se va­ra u po­gle­du smi­sla na­zi­va ko­ji je dan ovom je­van­đe­lju bu­duć­no­sti – „Vo­lja za moć – po­ku­šaj pre­o­ce­njivanja svih vred­no­sti”. Sa ovom for­mu­lom do­la­zi do iz­ra­za je­dan pro­tiv­po­kret u po­gle­du na prin­cip i za­da­tak; po­kret ko­ji će u ta­ko da­le­koj bu­duć­no­sti za­me­ni­ti onaj pot­pu­ni ni­hi­li­zam, ko­ji opet pret­po­sta­vlja, lo­gič­ki i psi­ho­lo­ški, ko­ji ni­ka­ko druk­čije i ne mo­že do­ći ne­go pre­ko nje­ga i iz nje­ga. Jer za­što je sa­da po­be­da ni­hi­li­zma nu­žna? Za­to što na­še da­na­šnje vred­no­sti u nje­mu na­la­ze svoj za­vr­še­tak, što je ni­hi­li­zam kraj­nji lo­gič­ki iz­vod iz na­ših ve­li­kih vred­no­sti i ide­a­la – jer mi mo­ra­mo naj­pre do­ži­ve­ti ni­hi­li­zam da bi nam mo­glo po­sta­ti ja­sno ka­kva je za­pra­vo vred­nost tih „vred­no­sti”… Pre ili po­sle na­ma će bi­ti nu­žne no­ve vred­no­sti… Continue reading “Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]”

Umberto Eko – Metafora [PDF Download]

UMBERTO EKO italijanski je pisac, filozof, esejist i lingvista. Jedan od najznačajnijih mislilaca našeg doba rođen je u Alesandriji, u italijanskoj provinciji Pijemont. Redovni je profesor semiotike na Univerzitetu u Bolonji. Slavu je stekao romanom Ime ruže (Il nome della rosa, 1980), po kojem je snimljen i kultni film. I ostali njegovi romani naišli su na sjajan prijem kako kod publike tako i kod kritike. Usledili su: Fukoovo klatno, Ostrvo dana pređašnjeg, Baudolino, Tajanstveni plamen kraljice Loane, Praško groblje. Od ilustrovanih izdanja, najpoznatije su svakako Istorija lepote i Istorija ružnoće, neizostavne u svakoj dobroj biblioteci. Continue reading “Umberto Eko – Metafora [PDF Download]”

Emanuel Svedenborg – Božanska promisao [PDF Download]

Anđeoska mudrost o božanskoj promisli. Univerzum sa svim onim što mu pripada, uopšte i pojedinačno, stvoren je iz Božanske Ljubavi,Božanskom Mudrošću.

Emanuel Svedenborg,naučnik,filozof,pesnik i pre svega mistik, najveći mistik Zapada. Ne mogu se nabrojati svi oni na koje je izvršio uticaj. Prevođen na sve veće jezike,inspiracija najvećim umovima, u vremenima koje dolaze – aktuelniji nego ikad.

 

Continue reading “Emanuel Svedenborg – Božanska promisao [PDF Download]”

Aristotel – Retorika [PDF Download]

Neka bude rečeno toliko da je Aristotel svoju praktičnu i spekulativnu mudrost, kao filosof i etičar, pragmatičar i sistematičar naučnih disciplina, dobrim delom slio u Retoriku. Zahvaljujući tome, jezik i stil ovoga dela nisu jednostavni za razumevanje i prevođenje, pritom ne zaboravljajući da ovo, kao i većina Aristotelovih dela, predstavlja zbir predavanja, da je, dakle, reč ne o nekom kabinetskom delu već o diskusiji sa njegovim sledbenicima. Continue reading “Aristotel – Retorika [PDF Download]”

Aristotel – O duši [PDF Download]

Tekst koji vam predstavljamo, “O duši” Aristotel je napisao za vreme svog drugog boravka u Atini, pa je to njegovo zrelo doba, u kojem on već ima celinu svoje filozofije i sada je razrada pojedinih tema način proširivanja već oblikovane celine. Smatra se da je spis nastao oko 347. i 335. pre Hr. kad je pisao i druga svoja dela o biologiji. Spis je karakterističan po tome što nastoji dati neke definicije duše. Tematski deo ovoga spisa možemo prikazati kao jedinstvo psihologije i filozofije života, u čemu psihologija označava ono temeljno pitanje: Šta je duša?, pa se zato i mogu psihologija, ali i ovaj spis, nazvati kao učenje o duši. Budući da on svoju psihologiju promatra sa stanovništa biologije tu možemo govoriti o biološkoj psihologiji koja spada u prirodno–naučno područje. Continue reading “Aristotel – O duši [PDF Download]”

Andre Žid – Plodovi, Novi plodovi [PDF Download]

Neka te, Natanaele, ne zbuni grub naslov koji sam izabrao za ovu knjigu; mogao sam je nazvati Menalk, ali Menalk nije nikad, kao ni ti, postojao. Jedino ime kojim se ova knjiga mogla pokriti, to je moje ime; ali kako bih se onda usudio da je potpišem.
U nju sam uneo celog sebe bez ulepšavanja, bez stida, a ako ponekad u njoj govorim o zemljama koje nikad nisam video, o mirisima koje nikad nisam mirisao, o postupcima koje nikad nisam učinio — ili o tebi, moj Natanaele, koga još nisam sreo — to nije iz licemerstva, i to nisu veće laži no to ime, koje ti dajem, Natanaele, koji ćeš me čitati, ne znajući kako će biti tvoje ime.

Continue reading “Andre Žid – Plodovi, Novi plodovi [PDF Download]”

Umberto Eko – Ispovesti mladog romanopisca [PDF Download]

U svojim ispovestima, Eko nas još jednom uvodi u fikcionalne svetove Imena ruže, Fukoovog klatna, Ostrva dana pređašnjeg, Baudolina i Tajanstvenog plamena kraljice Loane, otkrivajući nam, vrcavo i znalački, tajne svog stvaralačkog postupka. Od čega potiče fikcionalni svet benediktanskog manastira? Šta spaja sliku klatna Leona Fukoa i zvuk trube na sahrani pripadnika Italijanskog pokreta otpora? Da li je jezik uistinu nemoćan da opiše koralne grebene Južnih mora? Zašto Baudolinova priča počinje s prizorom Carigrada u plamenu 1204. godine? Kako se mladalačka lektire preobražava u Jambovu riznicu retkosti? Iako „mlad“ romanopisac, Eko je nesumnjivo razborit čitalac sopstvenog dela – čitalac koji magiju fikcionalne tvorevine čini mogućom. Continue reading “Umberto Eko – Ispovesti mladog romanopisca [PDF Download]”