Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]

Najslavnije i najkontroverznije Ničeovo delo, najbogatija riznica misli ovog filozofa.

Či­ta­lac ne tre­ba da se va­ra u po­gle­du smi­sla na­zi­va ko­ji je dan ovom je­van­đe­lju bu­duć­no­sti – „Vo­lja za moć – po­ku­šaj pre­o­ce­njivanja svih vred­no­sti”. Sa ovom for­mu­lom do­la­zi do iz­ra­za je­dan pro­tiv­po­kret u po­gle­du na prin­cip i za­da­tak; po­kret ko­ji će u ta­ko da­le­koj bu­duć­no­sti za­me­ni­ti onaj pot­pu­ni ni­hi­li­zam, ko­ji opet pret­po­sta­vlja, lo­gič­ki i psi­ho­lo­ški, ko­ji ni­ka­ko druk­čije i ne mo­že do­ći ne­go pre­ko nje­ga i iz nje­ga. Jer za­što je sa­da po­be­da ni­hi­li­zma nu­žna? Za­to što na­še da­na­šnje vred­no­sti u nje­mu na­la­ze svoj za­vr­še­tak, što je ni­hi­li­zam kraj­nji lo­gič­ki iz­vod iz na­ših ve­li­kih vred­no­sti i ide­a­la – jer mi mo­ra­mo naj­pre do­ži­ve­ti ni­hi­li­zam da bi nam mo­glo po­sta­ti ja­sno ka­kva je za­pra­vo vred­nost tih „vred­no­sti”… Pre ili po­sle na­ma će bi­ti nu­žne no­ve vred­no­sti… Continue reading “Fridrih Niče – Volja za moć [PDF Download]”

Umberto Eko – Metafora [PDF Download]

UMBERTO EKO italijanski je pisac, filozof, esejist i lingvista. Jedan od najznačajnijih mislilaca našeg doba rođen je u Alesandriji, u italijanskoj provinciji Pijemont. Redovni je profesor semiotike na Univerzitetu u Bolonji. Slavu je stekao romanom Ime ruže (Il nome della rosa, 1980), po kojem je snimljen i kultni film. I ostali njegovi romani naišli su na sjajan prijem kako kod publike tako i kod kritike. Usledili su: Fukoovo klatno, Ostrvo dana pređašnjeg, Baudolino, Tajanstveni plamen kraljice Loane, Praško groblje. Od ilustrovanih izdanja, najpoznatije su svakako Istorija lepote i Istorija ružnoće, neizostavne u svakoj dobroj biblioteci. Continue reading “Umberto Eko – Metafora [PDF Download]”

Emanuel Svedenborg – Božanska promisao [PDF Download]

Anđeoska mudrost o božanskoj promisli. Univerzum sa svim onim što mu pripada, uopšte i pojedinačno, stvoren je iz Božanske Ljubavi,Božanskom Mudrošću.

Emanuel Svedenborg,naučnik,filozof,pesnik i pre svega mistik, najveći mistik Zapada. Ne mogu se nabrojati svi oni na koje je izvršio uticaj. Prevođen na sve veće jezike,inspiracija najvećim umovima, u vremenima koje dolaze – aktuelniji nego ikad.

 

Continue reading “Emanuel Svedenborg – Božanska promisao [PDF Download]”

Aristotel – Retorika [PDF Download]

Neka bude rečeno toliko da je Aristotel svoju praktičnu i spekulativnu mudrost, kao filosof i etičar, pragmatičar i sistematičar naučnih disciplina, dobrim delom slio u Retoriku. Zahvaljujući tome, jezik i stil ovoga dela nisu jednostavni za razumevanje i prevođenje, pritom ne zaboravljajući da ovo, kao i većina Aristotelovih dela, predstavlja zbir predavanja, da je, dakle, reč ne o nekom kabinetskom delu već o diskusiji sa njegovim sledbenicima. Continue reading “Aristotel – Retorika [PDF Download]”

Aristotel – O duši [PDF Download]

Tekst koji vam predstavljamo, “O duši” Aristotel je napisao za vreme svog drugog boravka u Atini, pa je to njegovo zrelo doba, u kojem on već ima celinu svoje filozofije i sada je razrada pojedinih tema način proširivanja već oblikovane celine. Smatra se da je spis nastao oko 347. i 335. pre Hr. kad je pisao i druga svoja dela o biologiji. Spis je karakterističan po tome što nastoji dati neke definicije duše. Tematski deo ovoga spisa možemo prikazati kao jedinstvo psihologije i filozofije života, u čemu psihologija označava ono temeljno pitanje: Šta je duša?, pa se zato i mogu psihologija, ali i ovaj spis, nazvati kao učenje o duši. Budući da on svoju psihologiju promatra sa stanovništa biologije tu možemo govoriti o biološkoj psihologiji koja spada u prirodno–naučno područje. Continue reading “Aristotel – O duši [PDF Download]”

Andre Žid – Plodovi, Novi plodovi [PDF Download]

Neka te, Natanaele, ne zbuni grub naslov koji sam izabrao za ovu knjigu; mogao sam je nazvati Menalk, ali Menalk nije nikad, kao ni ti, postojao. Jedino ime kojim se ova knjiga mogla pokriti, to je moje ime; ali kako bih se onda usudio da je potpišem.
U nju sam uneo celog sebe bez ulepšavanja, bez stida, a ako ponekad u njoj govorim o zemljama koje nikad nisam video, o mirisima koje nikad nisam mirisao, o postupcima koje nikad nisam učinio — ili o tebi, moj Natanaele, koga još nisam sreo — to nije iz licemerstva, i to nisu veće laži no to ime, koje ti dajem, Natanaele, koji ćeš me čitati, ne znajući kako će biti tvoje ime.

Continue reading “Andre Žid – Plodovi, Novi plodovi [PDF Download]”

Umberto Eko – Ispovesti mladog romanopisca [PDF Download]

U svojim ispovestima, Eko nas još jednom uvodi u fikcionalne svetove Imena ruže, Fukoovog klatna, Ostrva dana pređašnjeg, Baudolina i Tajanstvenog plamena kraljice Loane, otkrivajući nam, vrcavo i znalački, tajne svog stvaralačkog postupka. Od čega potiče fikcionalni svet benediktanskog manastira? Šta spaja sliku klatna Leona Fukoa i zvuk trube na sahrani pripadnika Italijanskog pokreta otpora? Da li je jezik uistinu nemoćan da opiše koralne grebene Južnih mora? Zašto Baudolinova priča počinje s prizorom Carigrada u plamenu 1204. godine? Kako se mladalačka lektire preobražava u Jambovu riznicu retkosti? Iako „mlad“ romanopisac, Eko je nesumnjivo razborit čitalac sopstvenog dela – čitalac koji magiju fikcionalne tvorevine čini mogućom. Continue reading “Umberto Eko – Ispovesti mladog romanopisca [PDF Download]”

Seren Kjerkegor – Brevijar [PDF Download]

Da kažem nešto o sebi: ja nisam, nipošto, kako to možda vreme traži, nikakav reformator, niti kakav dubokoumni duh, vidovnjak, prorok. Ne, ja sam — dozvolite — ja sam u izuzetnoj meri izraziti policijski talent.
Još od detinjstva bio sam pod vlašću ogromne sete, čija dubina nalazi jedini pravi izraz u tome što mi je podarila ogromnu spretnost da se skrivam iza prividne veselosti i životne radosti. Jedina mi je radost bila, ukoliko se mogu prisetiti, što niko nije mogao da otkrije koliko sam bio nesrećan… Continue reading “Seren Kjerkegor – Brevijar [PDF Download]”

Ludvig Vitgenštajn – O izvesnosti [PDF Download]

Ovo što ovde objavljujemo nastalo je u poslednjih godinu i po dana Vitgenštajnovog života. Sredinom 1949, na poziv Normana Malkolma, on je posetio Sjedinjene Države; stanovao je u njegovoj kući u Itaci. Malkolm mu je dao nov podstrek da se pozabavi Murovim ’defence of common sense’ (odbranom zdravog razuma), to jest njegovom tvrdnjom da za jedan broj stavova on sa sigurnošću zna da su istiniti; na primer: „Ovde je jedna ruka – a ovde druga”, „Zemlja je postojala mnogo pre nego što sam se rodio” i Ja nikad nisam bio daleko od Zemljine površine”. Prvi od tih stavova je iz Murovog ’Proof of the External World’. Druga dva su iz njegovog spisa ’Defence of Common Sense’; oni su Vilgenštajna dugo već zanimali, i on je rekao Muru da je to njegov najbolji članak. Mur se složio. Ova knjiga sadrži sve što je Vitgenštajn, od onda pa do smrti, o toj temi napisao. Ona se, u celosti, sastoji od prvih beležaka; Vitgenštajn nije stigao da taj materijal pročisti i preradi. Continue reading “Ludvig Vitgenštajn – O izvesnosti [PDF Download]”