Naučite WordPress [PDF Download]

Ova knjiga vas, korak po korak, uči kako da pravite blogove ili veb stranice pomoću WordPressa. Najpre ćete saznati kako da kupite domen, izaberete veb server i omogućite rad svog domena na njemu. Nakon toga je opisano kako se WordPress instalira, konfiguriše i podešava za unošenje sadržaja. Naučićete gde da pronađete dodatne module i teme za WordPress te kako da ih koristite. Saznaćete kako da organizujete sadržaj bloga, podesite WordPress da bi vaš blog ili veb lokacija bili bolje rangirani u pretraživačima, i kako da svoj blog obogatite multimedijskim sadržajima. Obrađeni su i bezbednost WordPressa, otkrivanje uobičajenih problema u radu i njihovo otklanjanje. Naučićete i kako da svoju postojeću veb lokaciju prevedete u WordPress i zašto je to dobro. U svakom poglavlju je navedeno po čemu se verzija WordPress.com razlikuje od verzije koju ste instalirali samostalno.

Continue reading “Naučite WordPress [PDF Download]”

Vladislav Miškovic – Osnove programiranja Python [PDF Download]

Jezik Python je objektivno orjentisan interpretativni programski jezik opšte namene. Prema godišnjoj analizi svetskog udruženja inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) jezik Python je trenutno najpopularniji programski jezik, a razlozi za to su:

  • jednostavna sintaksa i veoma čitljiv kod;
  • istovremeno velike programske mogućnosti i široka upotreba;
  • koriste ga velike svetske kompanije i organizacije (YouTube, Google, Yahoo, NASA…)
  • jezik je otvorenog koda, besplatan i ima dobru korisničku podršku.

Continue reading “Vladislav Miškovic – Osnove programiranja Python [PDF Download]”

Milan Gocić – Programski jezik C# [PDF Download]

Knjiga sadrži rešenja brojnih problema s kojima se svakodnevno susrećemo i dobar je oslonac za početak programerske karijere ili utvrđivanje zaboravljenih znanja. Podeljena je na tri dela:

– Prvi deo čine teorijska objašnjenja osnovnih pojmova iz oblasti programiranja i programskog jezika C#, data u obliku 194 pitanja i odgovora.

– Drugi deo čine 90 rešenih i detaljno komentarisanih zadataka iz različitih oblasti primene. Za svaku oblast je dato po nekoliko zadataka.

– Treći deo čine 100 pitanja i zadataka predviđenih za samostalan rad na osnovu prethodno stečenog znanja.

Continue reading “Milan Gocić – Programski jezik C# [PDF Download]”

Joe Habraken – Osnove umrežavanja [PDF Download]

Obogatite znanje prosečnog korisnika PC računara i postanite administrator mreže! Knjiga je pisana razumljivim stilom i obiluje praktičnim savetima o umrežavanju koji predstavljaju osnovu za rad sa mrežama. Naučite da razlikujete tipove mreža, da ih projektujete i konfigurišete, upoznajte različite hardverske komponente za umrežavanje računara, arhitekture mreža, saznajte kako računari međusobno komuniciraju na mreži, koje su osnovne razlike između popularnih mrežnih operativnih sistema, kako da obezbedite mrežu od spoljašnjih napada i virusa i rešavate probleme u mrežnoj komunikaciji.

Continue reading “Joe Habraken – Osnove umrežavanja [PDF Download]”

PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]

Iako je već du­go pri­su­tan na IT sceni, GNU/Linux operativni sistem u poslednjih nekoli­ko godi­na počinje da se probi­ja i na trži­štu radnih stani­ca i desktop računara.
Kvali­tet proveren tokom godi­na obitavanja na serverskom trži­štu u kombinaci­ji sa mogućnosti­ma koje pru­ža kori­sni­ci­ma, a koje proističu iz njegove otvorene i slobodne pri­rode, omogućio je da ovaj operativni sistem zajedno sa masom apli­kaci­ja raznih namena postane opci­ja vredna razmatranja.

 

Continue reading “PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]”

Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]

Veštačka inteligencija (VI) je konstituisana kao naučna oblast u neposrednoj vezi sa uspostavljanjem računarstva kao naučno – tehničke discipline. Ozbiljno je počela da se razvija ubrzo posle Drugog svetskog rata, a samo ime je dobila tek 1956. godine. VI trenutno obuhvata mnoštvo podoblasti, od vrlo opštih, kao što su učenje i percepcija, do uskih zadataka kao što je igranje šaha, dokazivanje matematičkih teorema, pisanja poezije, medicinska dijagnostika, automatsko prevodjenje, prepoznavanje govora, robotika i sl. VI sistematizuje i automatizuje intelektualne zadatke i stoga je potencijalno značajna za bilo koju sferu ljudske intelektualne aktivnosti. U tom kontekstu VI je univerzalna oblast, koja sasvim opravdano predstavlja deo kurikuluma gotovo svih obrazovnih profila računarstva i informatike danas. Continue reading “Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]”

Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]

Produktivnost savremenih poslovnih sistema u najvećoj meri zavisi od brzine donošenja odluka i kvaliteta upravljanja. Odlučivanje, a time i kvalitet upravljanja u potpunosti zavise od kvaliteto informacija, koje procesiraju, skladište i prenose računarski sistemi (RS) i računarske mreže (RM). U ovom udžbeniku umesto uobičajenih skraćenica IS (Informacioni sistem) ili IT (informacione tehnologije) koristiće se termin sistem informaciono komunikacionih tehnologija (IKTS), koji generički uključuje sve atribute i aspekte bezbednosti i zaštite: sistemski pristup, informacione objekte (informacije, podatke, programe), tehnologije (mrežne, informacione, komunikacione, zaštite) i Ijude. Continue reading “Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]”

Sigurnost računarskih mreža i sistema [PDF Download]

Nekada su se problemima sigurnosti računarskih sistema i mreža bavile vojska, diplomatija, policija i vlade. Sada to postaje problem svih koji obavljaju bankarske transakcije sa svog računa ili kupuju preko Interneta. Napadači imaju brojne prednosti, od kojih je najveća mogućnost iznenađenja, tj. mogućnost izbora vremena, mesta i načina napada. Lica zadužena za odbranu sistema moraju uvek biti spremna, na svakom mestu i za sve načine napada.Ova sveobuhvatna, jasna i sistematična knjiga posvećena je osnovnim teorijskim i praktičnim konceptima sigurnosti informacionih i komunikacionih tehnologija. Continue reading “Sigurnost računarskih mreža i sistema [PDF Download]”

Osnove Java programiranja [PDF Download]

Programski jezik Java se koristi za rešavanje zadataka na računaru iz različitih oblasti ljudske delatnosti. Zato programi napisani u Javi mogu biti obični tekstualni ili grafički programi, ali i složenije aplikacije zasnovane na principima mrežnog programiranja, višenitnog programiranja, rada sa bazama podataka i mnogih drugih tehnologija. Obim i sadržaj ove knjige, međutim, prilagođeni su nastavnom planu i programu odgovarajućeg predmeta na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum u Beogradu. Pošto je knjiga zamišljena kao fakultetski udžbenik za prvo upoznavanje sa Javom, moralo se odustati od složenijih tema i svesti materijal za razumnu meru. Zbog toga je u knjizi samo „zagrebana površina” svih mogućnosti programskog jezika Java. Knjiga ipak pruža solidnu osnovu za dalje učenje svima koji žele da se profesionalno bave Java programiranjem. Informacije o dodatnim mogućnostima Jave mogu se pronaći u literaturi koja je navedena na kraju knjige. Continue reading “Osnove Java programiranja [PDF Download]”