Joe Habraken – Osnove umrežavanja [PDF Download]

Obogatite znanje prosečnog korisnika PC računara i postanite administrator mreže! Knjiga je pisana razumljivim stilom i obiluje praktičnim savetima o umrežavanju koji predstavljaju osnovu za rad sa mrežama. Naučite da razlikujete tipove mreža, da ih projektujete i konfigurišete, upoznajte različite hardverske komponente za umrežavanje računara, arhitekture mreža, saznajte kako računari međusobno komuniciraju na mreži, koje su osnovne razlike između popularnih mrežnih operativnih sistema, kako da obezbedite mrežu od spoljašnjih napada i virusa i rešavate probleme u mrežnoj komunikaciji.

Continue reading “Joe Habraken – Osnove umrežavanja [PDF Download]”

PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]

Iako je već du­go pri­su­tan na IT sceni, GNU/Linux operativni sistem u poslednjih nekoli­ko godi­na počinje da se probi­ja i na trži­štu radnih stani­ca i desktop računara.
Kvali­tet proveren tokom godi­na obitavanja na serverskom trži­štu u kombinaci­ji sa mogućnosti­ma koje pru­ža kori­sni­ci­ma, a koje proističu iz njegove otvorene i slobodne pri­rode, omogućio je da ovaj operativni sistem zajedno sa masom apli­kaci­ja raznih namena postane opci­ja vredna razmatranja.

 

Continue reading “PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]”

Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]

Veštačka inteligencija (VI) je konstituisana kao naučna oblast u neposrednoj vezi sa uspostavljanjem računarstva kao naučno – tehničke discipline. Ozbiljno je počela da se razvija ubrzo posle Drugog svetskog rata, a samo ime je dobila tek 1956. godine. VI trenutno obuhvata mnoštvo podoblasti, od vrlo opštih, kao što su učenje i percepcija, do uskih zadataka kao što je igranje šaha, dokazivanje matematičkih teorema, pisanja poezije, medicinska dijagnostika, automatsko prevodjenje, prepoznavanje govora, robotika i sl. VI sistematizuje i automatizuje intelektualne zadatke i stoga je potencijalno značajna za bilo koju sferu ljudske intelektualne aktivnosti. U tom kontekstu VI je univerzalna oblast, koja sasvim opravdano predstavlja deo kurikuluma gotovo svih obrazovnih profila računarstva i informatike danas. Continue reading “Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]”

Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]

Produktivnost savremenih poslovnih sistema u najvećoj meri zavisi od brzine donošenja odluka i kvaliteta upravljanja. Odlučivanje, a time i kvalitet upravljanja u potpunosti zavise od kvaliteto informacija, koje procesiraju, skladište i prenose računarski sistemi (RS) i računarske mreže (RM). U ovom udžbeniku umesto uobičajenih skraćenica IS (Informacioni sistem) ili IT (informacione tehnologije) koristiće se termin sistem informaciono komunikacionih tehnologija (IKTS), koji generički uključuje sve atribute i aspekte bezbednosti i zaštite: sistemski pristup, informacione objekte (informacije, podatke, programe), tehnologije (mrežne, informacione, komunikacione, zaštite) i Ijude. Continue reading “Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]”

Sigurnost računarskih mreža i sistema [PDF Download]

Nekada su se problemima sigurnosti računarskih sistema i mreža bavile vojska, diplomatija, policija i vlade. Sada to postaje problem svih koji obavljaju bankarske transakcije sa svog računa ili kupuju preko Interneta. Napadači imaju brojne prednosti, od kojih je najveća mogućnost iznenađenja, tj. mogućnost izbora vremena, mesta i načina napada. Lica zadužena za odbranu sistema moraju uvek biti spremna, na svakom mestu i za sve načine napada.Ova sveobuhvatna, jasna i sistematična knjiga posvećena je osnovnim teorijskim i praktičnim konceptima sigurnosti informacionih i komunikacionih tehnologija. Continue reading “Sigurnost računarskih mreža i sistema [PDF Download]”

Osnove Java programiranja [PDF Download]

Programski jezik Java se koristi za rešavanje zadataka na računaru iz različitih oblasti ljudske delatnosti. Zato programi napisani u Javi mogu biti obični tekstualni ili grafički programi, ali i složenije aplikacije zasnovane na principima mrežnog programiranja, višenitnog programiranja, rada sa bazama podataka i mnogih drugih tehnologija. Obim i sadržaj ove knjige, međutim, prilagođeni su nastavnom planu i programu odgovarajućeg predmeta na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum u Beogradu. Pošto je knjiga zamišljena kao fakultetski udžbenik za prvo upoznavanje sa Javom, moralo se odustati od složenijih tema i svesti materijal za razumnu meru. Zbog toga je u knjizi samo „zagrebana površina” svih mogućnosti programskog jezika Java. Knjiga ipak pruža solidnu osnovu za dalje učenje svima koji žele da se profesionalno bave Java programiranjem. Informacije o dodatnim mogućnostima Jave mogu se pronaći u literaturi koja je navedena na kraju knjige. Continue reading “Osnove Java programiranja [PDF Download]”

Android 4 – Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK [PDF Download]

Želite da počnete izradu aplikacija za Android, danas vodeće mobilne platforme? Već pišete aplikacije za Android i hteli biste da proširite svoje znanje? Ova knjiga objedinjuje stručne savete i programski kôd koji vam trebaju.

Drugo izdanje je značajno prošireno i dopunjeno gradivom koje se odnosi na verziju Android 4.2.2. Dodata su nova poglavlja čije su teme napredne tehnike za višenitni rad i razvijanje korisničkog interfejsa, naplata direktno u aplikaciji, push poruke i upotreba koda napisanog na jeziku C/C++, kao i nove tehnike za sve – od upotrebe NFC tehnologije do servisa Google Cloud Messaging. Continue reading “Android 4 – Izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK [PDF Download]”

PHP i MySQL – Za dinamičke veb sajtove [PDF Download]

Ova knjiga vam donosi sve što je potrebno da znate kako biste dobili najviše od PHP-a i MySQL-a, vodi vas kroz osnovne zadatke korak po korak, pokazujući vam kako da: napravite čiste i pristupačne dinamičke veb sajtove, sa naprednim izgledom i u skladu sa standardima; razvijete programerske veštine i najbolju potrebnu praksu kako biste izradili privlačne dinamičke veb sajtove uz pomoć HTML oznaka u sprezi sa moćnim funkcijama PHP-a i MySQL-a. Continue reading “PHP i MySQL – Za dinamičke veb sajtove [PDF Download]”

Nenad Desimirović i Vladimir Djurić – Kompjuterske tajne Hacker Book [PDF Download]

Pomoću ove knjige svaki korsnik računara može da se na brz i jednostavan način upozna sa manje poznatom stranom korišćenja interneta i opasnostima koje vrebaju.Sve o virusima, trojancima, crvima, špijunskim programima i ostalim parazitima, kao i o programima koji se koriste za uklanjanje istih.Kako se sa interneta preuzimaju programi, igrice, muzika, filmovi, itd. pomoću P2P programa za razmenu datoteka?Šta je crack (krekovanje) programa i igrica?Kako se izvodi i o čemu treba voditi računa?

Continue reading “Nenad Desimirović i Vladimir Djurić – Kompjuterske tajne Hacker Book [PDF Download]”