Siniša Milošević – Flotacijska koncentracija [PDF Download]

Flotacija je postupak koncentracije mineralnih siroviia koji je kao tehnološka operacija veoma složen, jer se zasniva na korišćenju mnogih fizinkih, hemijskih i fizičko-hemijskih fenomena i mehanizama (kristalografskih i kristalohemijskih karakteristika minerala kao čvrste faze; vode i vodenih rastvora kao tečne faze; gasovite faze; fenomena na granicama faza; minerali-vodeni rastvori-gas; reakcija površina mnnerala sa velikim brojem organskih i neorganskih jedinjenja, itd.). Continue reading “Siniša Milošević – Flotacijska koncentracija [PDF Download]”

Miodrag Popović – Osnovi elektronike [PDF Download]

Savremeni tehnološki problemi su veoma složeni i njihovo rešavanje zahteva učešće inženjera i istraživača iz raznih oblasti nauke i tehnike, koji se organizuju u razvojne ili istraživačke timove. U takvim uslovima inženjer, koji je specijalizovan za određenu oblast, često treba da radi sa stručnjacima drugih specijalnosti. Da bi se olakšala saradnja inženjera različitih specijalnosti potrebno je da svaki od njih bar delimično poznaje srodne oblasti tehnike, kako bi razumeo probleme i ograničenja u rešavanju problema u celini. Zbog toga se u svetu, prilikom obrazovanja inženjera uvek proučavaju i oblasti koje nisu direktno u vezi sa odabranom specijalizacijom. Continue reading “Miodrag Popović – Osnovi elektronike [PDF Download]”

Milan Stojković – Primena društvenih mreža u turizmu i ugostiteljstvu [PDF Download]

Turizam je danas jedna od najjačih privrednih delatnosti u svetu. Sektor ugostiteljstva i turizma treći je prema prihodima i broju radnih mesta, odmah nakon naftne i automobilske industrije. Uprkos ekonomsko-političkim krizama, međunarodnih turista svake godine sve je više, a konkurencija među turističkim privrednicima sve je veća.
Među turističkim destinacijama i hotelima vodi se neprestana borba za svakog gosta.
Više nije dovoljno samo imati atraktivnu i kvalitetnu ponudu, potrebno je da ta ponuda dođe do potencijalnih gostiju. Continue reading “Milan Stojković – Primena društvenih mreža u turizmu i ugostiteljstvu [PDF Download]”

Milan Stojković – Onlajn reputacija u turizmu [PDF Download]

Upravljanje onlajn reputacijom u turizmu nije ni malo jednostavan zadatak. Previše je informacija koje treba obraditi i mnogo mesta na kojima ih treba prikupljati. Ako obavljate i druge poslove nećete uspeti da se u potpunosti posvetite svojoj onlajn reputaciji a to vas može skupo koštati. Mnogi hoteli se danas zatvaraju a da nisu ni svesni da negde na internetu postoje dosta loši komentari o njima.
Cilj ovog priručnika je da vam pomogne u prevazilaženju većine problema. Predstaviće vam principe upravljanja onlajn reputacijom i predložiti načine kako da dobijete prednost u odnosu na konkurenciju tako što ćete iskoristiti moć  onlajn recenzija i povratnih informacija koje dobijate na internetu. Continue reading “Milan Stojković – Onlajn reputacija u turizmu [PDF Download]”

Ognjen Bakić – Marketing u turizmu [PDF Download]

Predmet „Marketing u turizmu” postoji skoro  četrdeset godina kao nastavna disciplina koja se izučava na Univerzitetu u Beogradu (Ekonomskom fakultetu), posebno i sa punim fondom časova od školske 1986/87. godine. Poslednjih dvadesetak godina interesovanje za sadržaj ove naučne discipline značajno se proširilo tako da danas nema visokoškolske obrazovne institucije u našoj zemlji na kojoj se ne izučava problematika turizma a da u nastavni plan dodiplomskih ili poslediplomskih studija nije uključen ovaj predmet. Continue reading “Ognjen Bakić – Marketing u turizmu [PDF Download]”

Branimir Pavković – Tehnika hlađenja [PDF Download]

Tehnika hlađenja je grana tehnike koja se bavi postupcima i pojavama hlađenja tela. Zadatak tehnike hlađenja je postizanje temperatura nižih od okoline i njihovo održavanje. Ona obuhvata sve procese i postupke, kao i uređaje, postrojenja i komponente koji služe postizanju, održavanju i korištenju temperatura nižih od okolišne temperature. Continue reading “Branimir Pavković – Tehnika hlađenja [PDF Download]”

Danilo Feretić – Uvod u nuklearnu energetiku [PDF Download]

Nuklearna tehnika relativno je mlada grana tehnike. Započela se razvijati gradnjom prvih nuklearnih reaktora u 40-im godinama ovog stoljeća. U tim su se godinama razvijala i razrađivala osnovna teorijska načela rada nuklearnih reaktora, te stjecala prva praktička iskustva s njihovom gradnjom i pogonom.

 

 

 

Continue reading “Danilo Feretić – Uvod u nuklearnu energetiku [PDF Download]”

Nebojša Gojković – Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova [PDF Download]

Autori su 2004. godine izdali knjigu „Stabilnost kosina površinskih kopova” koja predstavlja do sada jedinu knjigu u nas koja je tretirala ovu problematiku i u kojoj je najavljeno da će se pripremiti materijal koji se odnosi na stabilnost kosina odlagališta. Kako stabilnost kosina odlagališta predstavlja jedno specijalno područje koje je u stručnoj javnosti nedovoljno obrađivano i analizirano i sa teoretske i praktične strane u nas, to se slobodno može zaključiti da se stabilnost kosina odlagališta u praktičnoj primeni mora tretirati kao multi naučni program naučnih dostignuća mehanike tla i stena, geološke nauke, rudarske, geodetske i dr. pa kao takva nalazi primenu u rudarstvu a i građevinarstvu. Continue reading “Nebojša Gojković – Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova [PDF Download]”

Svetozar Božin – Dejstva Električne Struje [PDF Download]

Staklena šipka protrljana svilom ima osobinu da privlači lake predmete. Kaže se da je šipka naelektrisana, da poseduje izvesnu količinu elektriciteta, to jest izvesno naelektrisanje (električni „naboj“ ili ,,punjenje“). Svako telo može se na neki način naelektrisati. Iako u prirodi ima vrlo mnogo različitih tela, postoje samo dve vrste elektriciteta.

 

 

Continue reading “Svetozar Božin – Dejstva Električne Struje [PDF Download]”