Ivan Pudić – Gotski jezik i istorijska gramatika [PDF Download]

Gotski je normiran književni jezik. Svojim jednostavnim fonološkim sistemom i obiljem oblika on predstavlja jedinstvenu i čistu sliku opštegermanskog kojim su se u IV veku mogli sporazumevati svi Germani. Kao prvorazredni spomenik gotski nam pruža idealnu polaznu tačku za proučavanje i razumevanje sistema svih kasnijih germanskih jezika.

 

 

Continue reading “Ivan Pudić – Gotski jezik i istorijska gramatika [PDF Download]”

Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu – Jovičić, Miljković, Nuić, Uljić, Vukić

Program nastave iz predmeta »Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu« koji se izučava na jugoslavenskim rudarsko-geološkim fakultetima znatno je promijenjen i proširen u skladu sa suvremenim tehničkim dostignućima u ovoj naučnoj oblasti.
Inicijativu za pisanje jedinstvenog udžbenika »Sigurnost i tehnička, zaštita u rudarstvu prihvatila je Zajednica jugoslovenskih rudarsko-geoloških fakulteta.

 

Continue reading “Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu – Jovičić, Miljković, Nuić, Uljić, Vukić”

Slobodan Zrnić – Grejanje i klimatizacija – sa primenom solarne energije [PDF Download]

Napredak tehnologije u oblasti grganja i klimatizacije, đefinitivno usvcgen Međunarodni sistem mernih jedinica SI, primena solarne energije, kao i nedostatak odgovarajuće literature, podstakli su nas da pripiemimo ovo izdanje.
U cilju korišćenja savtemene tehnologije i zadržavanja obima knjige prethodnog izdanja, izostavljena su izlaganja o već dobro poznatim sistemima grejanja koji su sve manje u upotrebi, a uvedeni su savremeni i ekonomičniji sistemi koji se danas koriste kod nas i u svetu.

Continue reading “Slobodan Zrnić – Grejanje i klimatizacija – sa primenom solarne energije [PDF Download]”

Električne mašine – Eugene Fitzgerald, Charles Kingsley [PDF Download]

Elektricne_masine_Fitzgerald_Kingsley_slika_XL_2Predmet ove knjige je da na pitanja odgovori za naprave koje služe za pretvaranje mehaničke energije u električnu i obratno. Posebna pažnja je posvećena veoma rasprostranjenim i vrlo važnim elektromagnetnim rotacionim mašinama – motorima i generatorima, sa kojima se tako često srećemo u svakodnevnom životu. Pažnja je isto tako poklonjena širim aspektima elektromehaničkog pretvaranja energije ne samo zbog važnosti koju imaju ostali mehanizmi, koji se razlikuju od rotacione mašine, već i radi što bolje preglednosti.
Pažnja je posvećena i transformatoru koji u celini problema pretvaranja energije predstavlja važno pomoćno sredstvo iako nije mašina za elektromehaničko pretvaranje energije. Sem toga, njegove analitičke pojedinosti stoje u mnogom pogledu u tesnoj vezi sa analitičkim pojedinostima motora i generatora. Saznanja o ponašanju transformatora imaju prema tome i tu dobru stranu da služe kao dopuna proučavanju mašina. Strogo uzev, potpuni odgovori na bilo koje od pet gomjih pitanja uslovljeni su proučavanjem cele knjige. Ta pitanja se mogu postaviti na raznim tehničkim nivoima. Više ili manje površni odgovori podešeni za laike, ne zadovoljavaju inženjera u onoj meri koja odgovara njegovoj prethodnoj spremi

Continue reading “Električne mašine – Eugene Fitzgerald, Charles Kingsley [PDF Download]”

Eugen Stanić – Osnove elektrotehnike [PDF Download]

Moderna fizika svakim danom pokazuje sve veći interes za proučavanje unutarnje građe malerije. Napori hiljade naučnih ustanova u celom svetu sve se više usmeruju u tom pravcu, pa je kao rezultat toga nastala nova grana fizike, atomska fizika, čija je teorija toliko opsežna i složena da je u celini nije moguće obuhvatiti ni u najopsežnijoj knjizi. Ipak, pokušaćemo objasniti barem neke najosnovnije pojmove iz tog područja jer bez poznavanja tih pojmova nije moguće shvatili bit električnih pojava.

 

Continue reading “Eugen Stanić – Osnove elektrotehnike [PDF Download]”

Mihailo Muravljov – Gradjevinski materijali [PDF Download]

Knjiga sadrži obilje informacija koje mogu da budu od koristi prilikom rešavanja problema u inženjerskoj praksi i radu sa građevinskim materijalima. U opštem delu knjige obrađeni su problemi strukture materijala, svojstva građevinskih materijala, metodi ispitivanja i matematički prikazi pojedinih karakteristika materijala. U dva posebna dela knjige razmatraju se građevinski materijali univerzalnog tipa ( kamen, drvo, beton, metali itd.), kao i materijali specijalne namene ( hidroizolacioni, termoizolacioni, akustički i drugi ). Detaljno su izložene neke specijalne karakteristike određenih materijala, vezane za konkretnu primenu u praksi. U knjizi je velika pažnja posvećena betonu ( zavisnost između sastava strukture i pojedinih svojstava betona, izbor komponenata, tehnoloških postupaka itd). Izložena materija bazira na stavovima trenutno važećih ( ili predloženih) akata naše tehničke regulative ( JUS standardi, pravilnici, tehnički propisi ). Knjiga će poslužiti kao neophodan podsetnik, priručnik i savetnik svima koji se bave proizvodnjom, primenom i prodajom građevinskih materijala.

Continue reading “Mihailo Muravljov – Gradjevinski materijali [PDF Download]”

Radmilo Nikolić – Ekonomika preduzeća [PDF Download]

Ekonomija je naučna disciplina u kojoj se izučavaju ekonomske zakonitosti u privredi.
Posmatrana u širem smislu može se shvatiti kao ekonomski sistem koji je određen: svojim ekonomskim cšeevima, elementima usmerenim na ostvarenje tih ciljeva, ulaznim elementima, kao pretpostavkom za ostvarenje ciljeva i funkcionisanjem tj. smišljenim i organizovanim pretvaranjem ulaznih elemenata u izlazne.

 

 

Continue reading “Radmilo Nikolić – Ekonomika preduzeća [PDF Download]”

Radmilo Nikolić – Troškovi u poslovnoj ekonomiji [PDF Download]

Troškovi predstavljaju složenu i dosta kompleksnu ekonomsku kategoriju. U opštem smislu oni izražavaju odredjeno trošenje, nastalo kao rezultat svesnih čovekovih aktivnosti. Smatraju se jednim od najvitalnijim i najdinamičnijim segmentom poslovne ekonomije. Stalni su pratilac poslovnih aktivnosti i uslov konačnog rezultata rada. Nema poslovanja bez ulaganja, a time i trošenja elemenata procesa rada. U tom smislu troškovi su postali predmet sukoba različitih interesa i ciljeva subjekata privredjivanja.

Continue reading “Radmilo Nikolić – Troškovi u poslovnoj ekonomiji [PDF Download]”

Životije Topolac – Fizika [PDF Download]

Fizika spada u grupu prirodnih nauka čija je uloga u savremenom svetu, u nauci uopšte, a posebno u tehnici, od ogromnog značaja. Uostalom, danas je poznato da fizika zauzima vodeće mesto u grupi prirodnih nauka koja se javlja kao baza na kojoj se razvija tehnika. Pri tome se ima u vidu da se nivo tehnike određuje dostignućima fizike odnosno prirodnih nauka. To se objašnjava činjenicom da se pojave i zakoni, koji se izučavaju u fizici, vrlo brzo koriste za usavršavanje proizvodnih procesa koji su poznati kao tehnološki procesi u tehnici.
S druge strane, ima slučajeva kada otkrića u fizici omogućuju stvaranje posebnih grana u tehnici. Primera radi, navedimo da je Faradejev zakon elektromagnetne indukcije doveo do stvaranja elektrotehnike, odnosno snažnih generatora i elektromotora bez kojih se danas ne može zamisliti život savremenog čoveka. Isto tako, teorija elektromagnetnih talasa koju je dao Maksvel, omogućila je razvoj radio-tehnike i radio-veza uopšte. Mogli bismo da navedemo i mnoge druge primere, odnosno otkrića u fizici koja su dovela do razvoja mnogobrojnih oblasti tehnike. Međutim, događa se i obrnuto. Naime, izučavanje novih pojava koje se otkrivaju u tehnološkim procesima, najčešće vode do razvoja fizike a ponekad i do otvaranja novog područja u fizici. Na ovom mestu navešćemo samo jedan primer  – izučavanje rada parne mašine koje je sa svoje strane omogućilo razvoj termodinamike koja danas predstavlja samostalnu disciplinu, detaljno izučavanu na većini tehničkih fakulteta.
Continue reading “Životije Topolac – Fizika [PDF Download]”