Ivica Radovanović i Branka Sladojević – Pedagoški praktikum [PDF Download]

Pedagoški praktikum iz Opšte pedagogije je namenjen studentima svih fakulteta i visokoškolskih ustanova na kojima se izučava studijska disciplina Opšta pedagogija.
Pedagoški praktikum, u mnogo čemu, ima karakter radnih materijala, radne sveske. Svaki student će u ovom praktikumu rešavati postavljene zadatke, odgovarati na pitanja, analizirati date i navoditi druge primere, analizirati literaturu, vršiti manja istraživanja i dr., zavisno od toga šta se određenim zadatkom od njega zahteva. Autori su nastojali da predvide dovoljno prostora uz svaki zadatak za rad studenata.

Continue reading “Ivica Radovanović i Branka Sladojević – Pedagoški praktikum [PDF Download]”

Transport – Praktikum [PDF Download]

Transport PraktikumOvaj Praktikum je nastao na osnovu višegodišnjeg iskustva autora u izvođenju nastave (predavanja i vežbi) iz Predmeta TRANSPORT za studente Rudarskog inženjerstva – Osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru.

S obzirom na preopterećenost studenata na trećoj godini u Praktikumu je koncizno dat teoretski deo, koji se može naći opširno obrađen u udžbenicima iz oblasti transporta u rudarstvu. Pređviđeno je da studenti prorade ovaj materijal sa asistentima i/ili predmetnim nastavnikom kroz teoretske, računske i praktične vežbe. Transport predstavlja deo osnovnog (“jezgra”) obrazovanja diplomiranih rudarskih inženjera.

Continue reading “Transport – Praktikum [PDF Download]”

Praktikum za vežbe iz Geodezije [PDF Download]

Teorijska nastava će biti praćena kroz praktične vežbe merenja i izradu elaborata koji obuhvata: podelu trigonometrijske sekcije na listove; računske primere iz teorije grešaka; merenja uglova i obradu rezultata opažanja horizontalnih pravaca, merenje dužina i redukovanje koso merenih dužina na horizont; indirektno određivanje dužina; računanje visinskih razlika određenih geometrijskim nivelmanom; računanje približnih koordinata trigonometrijskih tačaka metodom presecanja napred; računanje direkcionih uglova; računanje orijentisanih pravaca; računanje koordinata poligonskih tačaka u poligonskom vlaku; računanje kota repera u nivelmanskom vlaku; ortogonalna i polarna metoda snimanja; izrada geodetskog plana.

Continue reading “Praktikum za vežbe iz Geodezije [PDF Download]”