Mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz šljake Topionice bakra Bor – Seminarski rad [PDF Download]

Opis zadate teme:  Uz pretpostavku da topionička šljaka Topionice bakra u Boru, pored bakra, plemenitih metala i magnetita, sadrži i respektabilnu koncetraciju molibdena, predložiti tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti.

Karakteristike tehnogene otpadne sirovine su sledeće:

Topioničarska šljaka na deponiji GGK = 120 mm. Sadržaji navedenih korisnih komponenti u granicama koje opravdavaju valorizaciju istih.

  1. Predložiti optimalnu tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti u skladu sa principima održivosti proizvodnje.
  2. Opisati i kritički analizirati svaku fazu procesa prerade.
  3. Dati po potrebi alternativna tehnološka rešenja sa obrazloženjima i komentarima.

Continue reading “Mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz šljake Topionice bakra Bor – Seminarski rad [PDF Download]”

Rudarstvo i životna sredina – seminarski rad [PDF Download]

dtm_omarska_950x4451

Rudarskom eksploatacijom mineralnih sirovina životna sredina je ugrožena sa tri aspekta: iscrpljivanjem prirodnih resursa, razaranjem (degradacijom) sredine i zagađenjem okoline. Štetnosti koje nastaju mogu biti kratkotrajne, dugotrajne i trajne. Poseban problem predstavlja činjenica da rudarski pogoni i posle obustave rada predstavljaju opasnost po životnu sredinu.

Continue reading “Rudarstvo i životna sredina – seminarski rad [PDF Download]”

Cementne sirovine – Seminarski rad [PDF Download]

cementara Popovac

Cement je građevinski vezivni materijal dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapora u fini prah. Vapnenac je sedimentna stijena sastavljena od minerala kalcita; osim toga može sadržavati i male količine drugih minerala: gline, sporogelita, dijaspora, hidrargilita, limonita, hematita, kremena, cirkona, turmanlina i granita. Nastao je taloženjem. Lapor je mehanička sedimentna stijena, siva do žućkasta smjesa nastala čvrstim povezivanjem glina pomoću vapnene otopine. Lapor je mješavina gline i vapnenca. Cement se koristi za dobivanje mortova, žbuka i betona kada se miješa o određenim omjerima sa pijeskom, tucanikom i vodom. Cement je zajednički naziv za sva veziva s izrazito hidrauličkim svojstvima, što znaci da vežu i stvrdnjavaju u dodiru s vodom, svejedno da li se nalaze na zraku ili pod vodom, jer reakcijom s vodom daju stabilne ili netopljive produkte. CEMENT je praškasti materijal, koji pomiješan s vodom, kemijskim reakcijama i pratećim fizikalnim procesima prelazi u očvrsnulu cementnu pastu ili cementni kamen. Riječ cement dolazi od latinskih rijeci caedare = lomiti i lapidem = kamen.

Seminarski rad o cementnim sirovinama, Zagreb, godina 2012. Hrvatski jezik.

Continue reading “Cementne sirovine – Seminarski rad [PDF Download]”