Dragić Banković – Biostatistika [PDF Download]

Dragić Banković se aktivno bavi naučno-istraživačkim radom iz oblasti algebre i logike. Ima takođe objavljene radove iz biologije i hemije. Poslednjih godina publikuje dosta radova iz medicine.

Ostvario je naučnu saradnju iz oblasti statistike sa preko 120 istraživača.

Konsultant je u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Novom Sadu. Predstavljamo vam njegovu skriptu koju je napravio za predmet Osnove biostatike.

Continue reading “Dragić Banković – Biostatistika [PDF Download]”

Opšta hemijska tehnologija – Skripta [PDF Download]

Osnovni tehnološki pokazatelju hemijske proizvodnje. Sirovine i energija u hemijskoj industriji. Materijalni i energetski bilansi. Formiranje tehnoloških procesa. Analiza procesa. Stehiometrijski proračuni. Hemijski reaktori. Proračun idealnih reaktora. Obnovljivi i
neobnovljivi izvori energije.Čvrsta, tečna i gasovita goriva. Kinetika i mehanizam sagorevanja goriva. Nuklearna goriva i nuklearni reaktori.Neorganska malterna veziva, Keramika na bazi glina kao sirovina. Savremeni keramički materijali. Reakcije na povišenim temperaturama. Priprema sirovina. Oblikovanje, sušenje, pečenje i sinterovanje. Vatrostalni i građevinski materijali.Staklo i proizvodnja stakla. Ekstraktivna metalurgija bakra.

Continue reading “Opšta hemijska tehnologija – Skripta [PDF Download]”

Digitalna Elektronika – Skripta [PDF Download]

Digitalna ElektronikaDigitalna elektronika je deo elektronike u kome se umesto analognih signala koriste digitalni signali. Digitalna elektronika se najčešće predstavlja Bulovom algebrom i osnova je za sva digitalna kola računara, mobilnih telefona i brojnih drugih uređaja.

Najčešća „fundamentalna jedinica“ digitalne elektronike je logička kapija. Kombinovanjem brojnih logičkih kapija (od 10 do stotina hiljada) se mogu stvoriti složeniji sistemi. Složeni sistem digitalne elektronike se obično naziva digitalno kolo.

Continue reading “Digitalna Elektronika – Skripta [PDF Download]”

Vinarstvo – Skripta [PDF Download]

Pod vinogradima u Jugoslaviji nalazi se oko 270.000 hektara, što čini 2% ukupne obradive površine naše zemlje. Na ovim površinama proizvodi se godišnje 80.000 do 100.000 vagona grožđa, od čega 60.000 do 80.000 vagona sačinjavaju vinske sorte. Proizvodnja vina se poslednjih trideset godina u nas nije bitno menjala i kretala se između 40.000 i 50.000 vagona. Proizvodnja grožđa i vina učestvuje u nacionalnom dohotku s nešto više od 5%. Značaj ove grane je u tome što se vinogradi nalaze uglavnom na takozvanim pravim vinogradskim terenima na kojima nijedna druga kultura ne bi mogla davati takve rezultate.

Continue reading “Vinarstvo – Skripta [PDF Download]”

Rimsko pravo – Skripta [PDF Download]

Rimsko pravo - SkriptaRimsko pravo se razvija od legendarnog osnutka grada Rima pa sve do sloma Rimskog carstva, a nakon toga nastavlja život kroz vizantsko pravo i kroz recepciju rimskog prava u varvarskim državama Zapada tokom srednjeg veka. Ponovno oživljava tokom renesanse, kada se njegovi instituti iznova otkrivaju i izučavaju za potrebe novonastale robne privrede začetka kapitalističkog sistema a zatim, sve do danas, vrše uticaj i žive u institutima, osobito građanskim, i u suvremenom pravu.

Continue reading “Rimsko pravo – Skripta [PDF Download]”

Otpadne vode – Skripta [PDF Download]

tretman_otpadnih_vodaKlasifikacija otpadnih voda – po vrstama, po sastavu, po načinu nastajanja; zahtevi za stepenom prečišćavanja otpadnih voda – zakonska regulativa, mogućnosti prečišćavanja. Industrijske metode za prečišćavanje otpadnih voda: hemijske metode ( neutralizacija, precipitacija, destruktivne metode), fiziko-hemijske metode (adsorpcija, hemisorpcija – jonska izmena), flotacioni postupci, solventna ekstrakcija, membranski postupci, elektrohemijski postupci (redukcija jona metala, anodna oksidacija organskih jedinjenja, elektrodijaliza), biohemijske metode, kombinovani postupci. Osnovne i pomoćne operacije pri prečišćavanju otpadnih voda: razdvajanje suspenzija (zgušnjavanje, bistrenje, filtracija, sušenje). Tretman muljeva.

Continue reading “Otpadne vode – Skripta [PDF Download]”

Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]

Ishod predmeta: Teorijsko i praktično osposobljavanje za rešavanje problema reciklaže tehnogenih i opasnih otpadnih sirovina sa ciljem ostvarenja ekonomske dobiti i doprinosa zaštite životne sredine.

Sadržaj predmeta: Upoznavanje sa rudarskim, metalurškim i termoenergetskim pogonima kao producentima tehnogenog otpada. Rudarski tehnogeni otpad, eksploatacije i pripreme sirovina. Rudnička odlagališta, rudnička jalovišta, flotacijska jalovišta, rudničke otpadne vode. Karakteristike rudarskog tehnogenog otpada kao osnov izbora tehnologije za preradu istih. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Metalurški tehnogeni otpad, topionička šljaka, piritne ogoretine, topionička prašina. Karakteristike metalurškog tehnogenog otpada. Tehnologije prerade metalurškog tehnogenog otpada. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Termo-energetski tehnogeni otpad, šljake, pepeli, prašine, otpadne vode. Karakteristike otpada termoenergetskih pogona, tehnologije i prerade, kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti. Tehno-ekonomska održivost i ekološka prihvatljivost predloženih tehnologija za tretman tehnogenih – otpadnih sirovina. Continue reading “Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]”