Ledermen Lion – Božija čestica [PDF Download]

Knjiga “Božija čestica” dovršena je početkom 1993. godine. Namera je bila da posluži kao laka istorija fizike čestica. Tu su, zapravo, prepletene dve istorije. Jedno je istorija Vaseljene, a drugo je istorija čovekovih nastojanja da Vaseljenu shvati. Za ovu drugu istoriju od bitnog značaja su instrumenti; mnogi su opisani u ovoj knjizi.
Prošlo je, od tada, nekoliko godina. Za to vreme desilo se mnogo štošta. Izgradnja superprovodnog superkolajdera, koja je bila već 20% odmakla, obustavljena je glasanjem američkog Kongresa u oktobru 1993. Godine 1994. top kvark (vrhunski kvark) otkriven je u Fermilabu, a ovo otkriće potvrđeno je 1995. godine. Njegova izuzetno velika masa (150 protonovihmasa) bila je jedan od razloga što se na ovo otkriće čekalo punih sedamnaest godina posle otkrivanja donjeg (botom) kvarka, koje je ostvareno takođe u Fermilabu, godine 1977.Obilata proizvodnja čestica Z0 u CERN-u dala je mnoge važne rezultate, među kojima možda najvažniji jeste po tvrda jednog zaključka iz astrofizike koji kaže da ne postoji više od tri generacije kvarkova i leptona.
Godina je, evo, 1997. Fizika čestica nastavlja da sve tačnije određuje parametre standardnog modela i pojačava traganje za masom neutrina i za, u teoriji obožavanom, supersimetrijom; takođe čeka da se u Evropi uključi veliki hadronski kolajder (očekujemo zrak godine 2005) da bi se mogla uhvatiti ukoštac sa česticom na koju se odnosi naslov moje knjige, dakle, sa Higsovim bozonom. Konačno, sa iščekivanjem i nadom pratimo pomne napore u Japanu, na Stenfordu, na Kornelu, u Fermilabu i u Nemačkoj usmerene ka rešavanju zagonetke takozvanog ‘CP narušavanja’.

Continue reading “Ledermen Lion – Božija čestica [PDF Download]”

Ajnštajn za početnike [PDF Download]

Na prvi pogled deluje da prostor i vreme nemaju mnogo toga zajedničkog, ali da li je stvarno tako ?
Do početka XX veka i smatralo se da je tako, ali tada je došlo do velike promene u shvatanju ovih fundamentalnih pojmova prirode. Jedan od najvećih umova moderne fizike je sve to promenio, i u fiziku uveo jedan novi pojam koje je objedinio prostor i vreme. Taj nov pojam bio je prostor-vreme. Uvođenjem ovog novog pojma svet oko nas prilično menja svoj izgled – on prestaje da bude trodimenzionalan i postaje četvorodimenzionalan. Istovremeno, pojavljuje se mnogo pitanja na koje treba dati odgovore : Da li se svet sastoji samo od 4 dimenzije nama poznate dimenzije ili ih
možda ima još više ? Postoji li mogućnost da putujemo unazad kroz vreme ? Itd ,itd.
Ima još mnogo sličnih pitanja, ali teško je sa sigurnošću na njih odgovoriti.

Continue reading “Ajnštajn za početnike [PDF Download]”

Sigmund Frojd – Tumačenje snova [PDF Download]

U delima čiji spisak priključujem na kraju svoga rada nalaze se mnoge napomene koje mogu dati podstreka, i obilje zanimljivog materijala za našu temu, ali tu nema ničega, ili malo čega od onog što bi pogađalo suštinu sna ili što bi definitivno moglo resiti jednu od njegovih zagonetaka. Još manje znanja o tome, naravno, stekli su obrazovani laici. Kakvo je shvatanje našao san u praistorijskim vremenima čovečanstva kod primitivnih naroda, i kakav je uticaj mogao imati na stvaranje njihovih predstava o svetu i o duši, to predstavlja temu od tako velikog interesa da je vrlo nerado isključujem iz obrade u vezi sa ovim. Skrećem pažnju na poznata dela ser Đ. Luboka (Sir J. Lubbock), H. Spensera (Spencer), E. B. Tajlora (Tylor) i drugih. Dodaću samo to da nam značaj ovih problema i spekulacija mogu postati shvatljivi tek pošto smo resili zadatak „tumačenja snova« koji nam lebdi pred očima. Continue reading “Sigmund Frojd – Tumačenje snova [PDF Download]”

Ugalj – industrijska priprema i tehnologije čišćenja [PDF Download]

01Priprema mineralnih sirovina je jedna od tri osnovne operacije u eksploataciji ležišta mineralnih sirovina, kojom se otklanjaju nekorisni i štetni sastojci od korisnih i to fizičkim putem, dok je treća operacija metalurška prerada ili hemijska u finalne proizvode.

Mineralne sirovine koje se dobijaju tehnološkim procesima eksploatacije ležišta sadrže korisne i nekorisne i nekorisne sastojke koji su međusobno ili samo razvrstali po krupnoći. Prerada je takve prirode da dobijene odvojene vrste sirovina ne podležu fizičkom ili hemijskom razaranju, čime se ona bitno razlikuje od metalurške ili hemijske prerade, kako je obrađeno u ovom delu monografije.

Continue reading “Ugalj – industrijska priprema i tehnologije čišćenja [PDF Download]”

Harun Jahi – Čudo atoma [PDF Download]

Kada je odgovor na pitanje jednom pronađen, to je ključ za isto vreme vrlo tanka linija koja razdvaja znanje od neznanja.
U svetu u kome živimo, čovečanstvo je u stalnoj potrazi za odgovorima na mnoga pitanja koja počinju poznatim rečima: “Šta”?, “Kako” i “Na koji način”.

Ljudski rod može da napravi samo mali napredak spremajući odgovore na njih. Malo je verovatno da će čovek naći put do istine o izvanrednom redu i ravnoteži sa kojom dolazi u dodir, osim ako ne postavi pitanje: “Zašto?” U ovoj knjizi, proučavaćemo “atom”, osnovu svake žive i nežive stvari. Pošto saznamo šta se i na koji način događa sa česticom koju nazivamo atom, potražićemo odgovore na pitanje “Zašto”. Odgovor na to pitanje dovešće nas do istine za kojom tragamo.

Continue reading “Harun Jahi – Čudo atoma [PDF Download]”

Uljni škriljci – Tehnologije prerade i dobijanje sintetičke nafte [PDF Download]

01Knjiga o uljnim škriljcima predstavlja uvod za eksplataciju ovih sirovina, tehnologije prerade  i dobijanje sintetičke nafte, ima četiri autora: Miroslav Ignjatović, Srđana Magdalinović, Dragan Milanović i Danijela Urošević.

 

Predstavlja drugi deo monografije, čiji prvi deo čine Ugalj – Industrijska primena i tehnologije čišćenja.

 

Continue reading “Uljni škriljci – Tehnologije prerade i dobijanje sintetičke nafte [PDF Download]”