Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina II [PDF Download]

U izdanju Izdavačko-infomativnog centra studentata (ICS) Beograd, izašla je 1975. god. od istog autora INDUSTRUSKA PRIMENA PRIPREME MINERALNIH SIROVINA (I knjiga) u kojoj su obrađeni industrijski postupci pripreme energetskih sirovina, kao i nekih metaličnih sirovina: ruda gvožđa, mangana, hroma, volframa, nikla, kobalta, molibdena, antimona, žive, arsena i kalaja. Knjiga je izašla kao stalni udžbenik u kome je materija bila obrađena prema programu nastave na smeru za pripremu mineralnih sirovina Rudarskog odseka, Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.
Svoju II knjigu INDUSTRUSKA PRIMENA PRIPREME MINERALNIH SIROVINA autor je napisao sa istom namenom, s tim što ova obuhvata materiju koja se odnosi na procese pripreme olovo-cinkovih, bakrovih i piritnih ruda, kao i ruda plemenitih metala. Knjiga je napisana, u prvom redu tako, da studentima pruži što potpunije saznanje o procesima pripreme jednostavnih i polimineralnih ruda obojenih i plemenitih metala, koje se danas valorizuju manje ili više složenim postupcima. Složenost industrijskih postupaka, u cilju što potpunije valorizacije, uslovljena je njiliovim hemijskim i u većini slučajeva polimineralnim sastavom, pri čemu se u toku procesa koncentracije valorizacija korisnih komponenti vrši njihovim izdvajanjem u odgovarajuće zasebne, selektivne, ili skupne, kolektivne proizvode – koncentrate. Opšte uzev postupci pripreme mineralnih sirovina podešeni su tako da korisne komponente izdvoje u proizvode pogodne za dalju metaluršku preradu. Za rude obojenih i plemenitih metala, koje se eksploatišu ih će se nalaziti u eksploataciji u budućnosti, može se reći da pored sve složenijeg sastava imaju i sve niži sadržaj osnovnih, korisnih komponenti. Ovo zahteva od pripreme mineralnih sirovina da izvrši što potpuniju njihovu iskoristivost i da time ostvari maksimalne ekonomske efekte.

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu