Mogućnosti valorizacije korisnih komponenata iz šljake Topionice bakra Bor – Seminarski rad [PDF Download]

Opis zadate teme:  Uz pretpostavku da topionička šljaka Topionice bakra u Boru, pored bakra, plemenitih metala i magnetita, sadrži i respektabilnu koncetraciju molibdena, predložiti tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti.

Karakteristike tehnogene otpadne sirovine su sledeće:

Topioničarska šljaka na deponiji GGK = 120 mm. Sadržaji navedenih korisnih komponenti u granicama koje opravdavaju valorizaciju istih.

  1. Predložiti optimalnu tehnološku šemu za valorizaciju navedenih korisnih komponenti u skladu sa principima održivosti proizvodnje.
  2. Opisati i kritički analizirati svaku fazu procesa prerade.
  3. Dati po potrebi alternativna tehnološka rešenja sa obrazloženjima i komentarima.

Seminarski možete pročitati na linku:

Preuzmi seminarski