PC Press – Ubuntu Linux (instalacija, korišćenje, primena) [PDF Download]

Iako je već du­go pri­su­tan na IT sceni, GNU/Linux operativni sistem u poslednjih nekoli­ko godi­na počinje da se probi­ja i na trži­štu radnih stani­ca i desktop računara.
Kvali­tet proveren tokom godi­na obitavanja na serverskom trži­štu u kombinaci­ji sa mogućnosti­ma koje pru­ža kori­sni­ci­ma, a koje proističu iz njegove otvorene i slobodne pri­rode, omogućio je da ovaj operativni sistem zajedno sa masom apli­kaci­ja raznih namena postane opci­ja vredna razmatranja.

 

Knjigu možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi knjigu