Praktikum za vežbe iz Geodezije [PDF Download]

Teorijska nastava će biti praćena kroz praktične vežbe merenja i izradu elaborata koji obuhvata: podelu trigonometrijske sekcije na listove; računske primere iz teorije grešaka; merenja uglova i obradu rezultata opažanja horizontalnih pravaca, merenje dužina i redukovanje koso merenih dužina na horizont; indirektno određivanje dužina; računanje visinskih razlika određenih geometrijskim nivelmanom; računanje približnih koordinata trigonometrijskih tačaka metodom presecanja napred; računanje direkcionih uglova; računanje orijentisanih pravaca; računanje koordinata poligonskih tačaka u poligonskom vlaku; računanje kota repera u nivelmanskom vlaku; ortogonalna i polarna metoda snimanja; izrada geodetskog plana.

Praktikum možete pročitati na linku ispod:

Preuzmi praktikum