Rudarstvo i životna sredina – seminarski rad [PDF Download]

dtm_omarska_950x4451

Rudarskom eksploatacijom mineralnih sirovina životna sredina je ugrožena sa tri aspekta: iscrpljivanjem prirodnih resursa, razaranjem (degradacijom) sredine i zagađenjem okoline. Štetnosti koje nastaju mogu biti kratkotrajne, dugotrajne i trajne. Poseban problem predstavlja činjenica da rudarski pogoni i posle obustave rada predstavljaju opasnost po životnu sredinu.

Seminarski možete pročitati na linku:

 

Preuzmi seminarski