Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]

betonPredmet ove doktorske disertacije je proučavanje uticaja mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona projektovanih na bazi sintetičkih agregata (elektro-topljenog korunda i kalcinisanog boksita), visoko-aluminatnog cementa i aditiva. Osnovni cilj istraživanja je
utvrđivanje zavisnost između mikrostrukture i najvažnijih fizičkih, termo-mehaničkih i termičkih svojstava i parametara procesa sinterovanja vatrostalnih betona, jer u literaturi postoji mali broj podataka o uticaju mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona koji kao agregate sadrže boksit i korund.

Doktorska disertacija “Uticaj mikrostrukture na svojsta vatrostalnih betona”, Tehnološko – metalurški fakultet, godina 2009.

Continue reading “Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]”

Cementne sirovine – Seminarski rad [PDF Download]

cementara Popovac

Cement je građevinski vezivni materijal dobiven usitnjavanjem i pečenjem vapnenca i lapora u fini prah. Vapnenac je sedimentna stijena sastavljena od minerala kalcita; osim toga može sadržavati i male količine drugih minerala: gline, sporogelita, dijaspora, hidrargilita, limonita, hematita, kremena, cirkona, turmanlina i granita. Nastao je taloženjem. Lapor je mehanička sedimentna stijena, siva do žućkasta smjesa nastala čvrstim povezivanjem glina pomoću vapnene otopine. Lapor je mješavina gline i vapnenca. Cement se koristi za dobivanje mortova, žbuka i betona kada se miješa o određenim omjerima sa pijeskom, tucanikom i vodom. Cement je zajednički naziv za sva veziva s izrazito hidrauličkim svojstvima, što znaci da vežu i stvrdnjavaju u dodiru s vodom, svejedno da li se nalaze na zraku ili pod vodom, jer reakcijom s vodom daju stabilne ili netopljive produkte. CEMENT je praškasti materijal, koji pomiješan s vodom, kemijskim reakcijama i pratećim fizikalnim procesima prelazi u očvrsnulu cementnu pastu ili cementni kamen. Riječ cement dolazi od latinskih rijeci caedare = lomiti i lapidem = kamen.

Seminarski rad o cementnim sirovinama, Zagreb, godina 2012. Hrvatski jezik.

Continue reading “Cementne sirovine – Seminarski rad [PDF Download]”