Fizika – dr Životije Topolac

Fizika - dr Životije Topolac Fizika spada u grupu prirodnih nauka čija je uloga u savremenom svetu, u nauci uopšte, a posebno u tehnici, od ogromnog značaja. Uostalom, danas je poznato da fizika zauzima vodeće mesto u grupi prirodnih nauka koja se javlja kao baza na kojoj se razvija tehnika. Pri tome se ima u vidu da se nivo tehnike određuje dostignućima fizike odnosno prirodnih nauka. To se objašnjava činjenicom da se pojave i zakoni, koji se izučavaju u fizici, vrlo brzo koriste za usavršavanje proizvodnih procesa koji su poznati kao tehnološki procesi u tehnici.

S druge strane, ima slučajeva kada otkrića u fizici omogućuju stvaranje posebnih grana u tehnici. Primera radi, navedimo da je Faradejev zakon elektromagnetne indukcije doveo do stvaranja elektrotehnike, odnosno snažnih generatora i elektromotora bez kojih se danas ne može zamisliti život savremenog čoveka. Isto tako, teorija elektromagnetnih talasa koju je dao Maksvel, omogućila

je razvoj radio-tehnike i radio-veza uopšte. Mogli bismo da navedemo i mnoge druge primere, odnosno otkrića u fizici koja su dovela do razvoja mnogobrojnih oblasti tehnike. Međutim, događa se i obrnuto. Naime, izučavanje novih pojava koje se otkrivaju u tehnološkim procesima, najčešće vode do razvoja fizike a ponekad i do otvaranja novog područja u fizici. Na ovom mestu navešćemo samo jedan primer  – izučavanje rada parne mašine koje je sa svoje strane omogućilo razvoj termodinamike koja danas predstavlja samostalnu disciplinu, detaljno izučavanu na većini tehničkih fakulteta.

 Na osnovu ovih i mnogih drugih primera može se sagledati uzajamna veza  fizike i tehnike pa otuda i značaj fizike, predmeta koji se predaje na prvoj godini studija na svim tehničkim fakultetima. Baš zbog toga ovaj kurs je obuhvatio onaj materijal koji je neophodan studentima da bi mogli da razumeju stručne predmete na starijim godinama studija, a izbačeno ono što se detaljnije predaje u okviru drugih predmeta, već na prvoj godini. Kao primer, uzmimo statiku koja se predaje već u prvom semestru kao poseban predmet pa je u ovom kursu potpuno izostavljena.

Knjigu možete preuzeti na linku ispod:

Fizika – dr Životije Topolac

Električno polje – Skripta

elektricno-poljeElektrično polje, Naelektrisanje,  Kulonov zakon, Vektor jačine električnog polja, Potencijal i napon, Kapacitivnost, Kapacitivnost pločastog kondenzatora, Kondenzator, Permitivnost, Električna čvrstina dielektrika, Provodnici u električnom polju, Elektrostatički filtri, Energija kondenzatora, Elektron volt..

 

Skriptu možete preuzeti na linku: Elektricno polje

Osobine električnog polja – Diplomski rad

Osobine električnog polja diplomskiOvaj diplomski rad posvećen je jednom od mogućih načina obrade tematske jedinice o električnom polju. Cilj rada je celovito objašnjenje pojave elekriciteta, povezivanje teorije i prakse i formiranje naučnog pogleda na svet koji nas okružuje. Pored objašnjenja pojave električnog polja, posebna pažnja u radu posvećena je metodama koje se koriste u nastavi fizike.
Posle uvodnog dela, prikazana je opšta teorija o električnom polju, kao i funkcionalne zavisnosti između fizičkih veličina koje opisuju elektrostatičke pojave. Tematska jedinica «Električno polje» obrađuje se u osmom razredu osnovne škole kroz nastavne jedinice koje obuhvataju naelektrisanje tela, uzajamno dejstvo naelektrisanih tela,
električno polje, Kulonov zakon, elektrostatičku indukciju, električni potencijal, električni napon i u dodatnoj nastavi električni kapacitet.
U šestom poglavlju, date su opšte metodičke napomene vezane za obradu tematske jedinice o električnom polju za uzrast VIII razreda osnovne škole: nastavne metode i sredstva, struktura i tok časa.
Zatim su podrobnije opisani jednostavni eksperimenti pomoću kojih se mogu demonstrirati pojave vezane za električno polje. Eksperimenti su odabrani tako da svaki reprezentuje neku osobinu elektrostatičkog polja, a zatim su te osobine pregledno predstavljene, kao i svi novousvojeni pojmovi vezani za ovu oblast. Umesto klasičnih predavanja i učenja napamet, ovim demonstracionim ogledima se omogućuje učenicima da sami uđu u svet nauke, da logički razmišljaju, da postavljaju hipoteze, da ih provere i da doñu do rešenja, ali na nivou koji bi mogli razumeti učenici VIII razreda osnovne škole. Prednost jednostavnih ogleda je što su lako izvodljivi, zanimljivi i konstruišu se od materijala koji se mogu veoma lako naći. Njihovo pravljenje i izvođenje doprinosi produbljivanju teorijskog znanja, povećanju stepena aktivnosti učenika i njihovoj samostalnosti u radu, sposobnosti planiranja, kao i sticanju tehničke kulture što je u današnjem životnom okruženju veoma važno.
Kroz ovaj pristup nauci kroz eksperimente učenici uče kako da formulišu hipoteze i donesu zaključke. Kao rezultat učenici razvijaju osećaj za timski rad, grupne diskusjie i dijalog koji se bazira na argumentima i činjenicama.
U zaključku su date opšte napomene i zapažanja vezana za metodički pristup obradi teme.

Diplomski rad možete preuzeti na linku: Diplomski – Osobine električnog polja

Fizika – dr Stjepan Marić [PDF]

fizika_maricKnjiga Fizika,  autora dr Stjepana Marića, namenjena je studentima tehničkih fakulteta.

Ova knjiga obuhvata 17 oblasti iz fizike:

  1. Jedinstvo prirode, Fizičke osnove mehanike, Mehanika materijalne čestice, Dinamika čestice, Zakoni očuvanja u prirodi, Titranje (Oscilacije), Mehanički valovi i zvuk, Toplina, Elektromagnetni valovi, Spacijalna teorija relativnosti, Toplinsko zračenje, Kvanti elekromagnetnog zračenja (Fotoni), Bohtova teorija atoma, Kvantnomehanički model atoma, Optički kvantni generator laser, Fizika jezgra (Nuklerarna fizika) i Elementarne čestice.

Preuzmite besplatno knjigu na linku:

Stjepan Marić – Fizika