Fizika – dr Životije Topolac [PDF Download]

Fizika spada u grupu prirodnih nauka čija je uloga u savremenom svetu, u nauci uopšte, a posebno u tehnici, od ogromnog značaja. Uostalom, danas je poznato da fizika zauzima vodeće mesto u grupi prirodnih nauka koja se javlja kao baza na kojoj se razvija tehnika. Pri tome se ima u vidu da se nivo tehnike određuje dostignućima fizike odnosno prirodnih nauka. To se objašnjava činjenicom da se pojave i zakoni, koji se izučavaju u fizici, vrlo brzo koriste za usavršavanje proizvodnih procesa koji su poznati kao tehnološki procesi u tehnici.

S druge strane, ima slučajeva kada otkrića u fizici omogućuju stvaranje posebnih grana u tehnici. Primera radi, navedimo da je Faradejev zakon elektromagnetne indukcije doveo do stvaranja elektrotehnike, odnosno snažnih generatora i elektromotora bez kojih se danas ne može zamisliti život savremenog čoveka. Isto tako, teorija elektromagnetnih talasa koju je dao Maksvel, omogućila je razvoj radio-tehnike i radio-veza uopšte. Mogli bismo da navedemo i mnoge druge primere, odnosno otkrića u fizici koja su dovela do razvoja mnogobrojnih oblasti tehnike. Međutim, događa se i obrnuto. Naime, izučavanje novih pojava koje se otkrivaju u tehnološkim procesima, najčešće vode do razvoja fizike a ponekad i do otvaranja novog područja u fizici. Na ovom mestu navešćemo samo jedan primer  – izučavanje rada parne mašine koje je sa svoje strane omogućilo razvoj termodinamike koja danas predstavlja samostalnu disciplinu, detaljno izučavanu na većini tehničkih fakulteta. Continue reading “Fizika – dr Životije Topolac [PDF Download]”

Osobine električnog polja – Diplomski rad [PDF Download]

Ovaj diplomski rad posvećen je jednom od mogućih načina obrade tematske jedinice o električnom polju. Cilj rada je celovito objašnjenje pojave elekriciteta, povezivanje teorije i prakse i formiranje naučnog pogleda na svet koji nas okružuje. Pored objašnjenja pojave električnog polja, posebna pažnja u radu posvećena je metodama koje se koriste u nastavi fizike.
Posle uvodnog dela, prikazana je opšta teorija o električnom polju, kao i funkcionalne zavisnosti između fizičkih veličina koje opisuju elektrostatičke pojave. Tematska jedinica «Električno polje» obrađuje se u osmom razredu osnovne škole kroz nastavne jedinice koje obuhvataju naelektrisanje tela, uzajamno dejstvo naelektrisanih tela,
električno polje, Kulonov zakon, elektrostatičku indukciju, električni potencijal, električni napon i u dodatnoj nastavi električni kapacitet.
U šestom poglavlju, date su opšte metodičke napomene vezane za obradu tematske jedinice o električnom polju za uzrast VIII razreda osnovne škole: nastavne metode i sredstva, struktura i tok časa.
Zatim su podrobnije opisani jednostavni eksperimenti pomoću kojih se mogu demonstrirati pojave vezane za električno polje. Eksperimenti su odabrani tako da svaki reprezentuje neku osobinu elektrostatičkog polja, a zatim su te osobine pregledno predstavljene, kao i svi novousvojeni pojmovi vezani za ovu oblast. Umesto klasičnih predavanja i učenja napamet, ovim demonstracionim ogledima se omogućuje učenicima da sami uđu u svet nauke, da logički razmišljaju, da postavljaju hipoteze, da ih provere i da doñu do rešenja, ali na nivou koji bi mogli razumeti učenici VIII razreda osnovne škole. Prednost jednostavnih ogleda je što su lako izvodljivi, zanimljivi i konstruišu se od materijala koji se mogu veoma lako naći. Njihovo pravljenje i izvođenje doprinosi produbljivanju teorijskog znanja, povećanju stepena aktivnosti učenika i njihovoj samostalnosti u radu, sposobnosti planiranja, kao i sticanju tehničke kulture što je u današnjem životnom okruženju veoma važno. Continue reading “Osobine električnog polja – Diplomski rad [PDF Download]”

Stjepan Marić – Fizika [PDF Download]

fizika_maricKnjiga Fizika,  autora dr Stjepana Marića, namenjena je studentima tehničkih fakulteta.

Ova knjiga obuhvata 17 oblasti iz fizike:Jedinstvo prirode, Fizičke osnove mehanike, Mehanika materijalne čestice, Dinamika čestice, Zakoni očuvanja u prirodi, Titranje (Oscilacije), Mehanički valovi i zvuk, Toplina, Elektromagnetni valovi, Spacijalna teorija relativnosti, Toplinsko zračenje, Kvanti elekromagnetnog zračenja (Fotoni), Bohtova teorija atoma, Kvantnomehanički model atoma, Optički kvantni generator laser, Fizika jezgra (Nuklerarna fizika) i Elementarne čestice.

Continue reading “Stjepan Marić – Fizika [PDF Download]”