Georg Vilhelm Fridrih Hegel – Osnovne crte filozofije prava [PDF Download]

Georg Vilhelm Fridrih Hegel - Osnovne crte filozofije pravaNeposredni je povod za izdavanje ovog Nacrta potreba da svojim slušačima pružim rukovođ uz predavanja koja sam, u skladu sa svojom službom, držao ο filozofiji prava. Ovaj je udžbenik šire i, naposetku, sistematičnije izvođenje istih temeljnih pojmova koji su ο tom delu filozofije već sadržani u Enciklopediji filozofijskih znanosti (Heidelberg, 1817)’, koju sam inače odredio za svoja predavanja. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Continue reading “Georg Vilhelm Fridrih Hegel – Osnovne crte filozofije prava [PDF Download]”

Georg Vilhelm Fridrih Hegel – Fenomenologija duha [PDF Download]

Georg Vilhelm Fridrih Hegel - Fenomenologija duhaFenomenologija duha predstavlja jedno od najvećih filozofskih dela, čiji se neposredni uticaj može pratiti do današnjih dana.

Sa stanovišta fenomenologije duha opštom samosvešću je najzad dosegnut stepen uma, gde su «vlastite misli» shvaćene ujedno i kao određenja «suštine stvari», čime je omogućeno napuštanje čiste unutrašnjosti i prelaz na konkretni subjektivni duh, koji je predmet psihologije, a koja se bavi teorijskim duhom, praktičnim duhom i najzad onim što Hegel naziva slobodnim duhom a čime je označena moć subjektivnog duha da se objektivira i da dokuči ono što je apsolutno.

U ovom kontekstu možemo shvatiti čuvenu Hegelovu rečenicu, da je ono što je stvarno-umno. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Continue reading “Georg Vilhelm Fridrih Hegel – Fenomenologija duha [PDF Download]”