Karl Gustav Jung – Ljubavni problem studenta [PDF Download]

Možete mi verovati da ne pristupam laka srca zadatku da otvorim Vašu diskusiju o ljubavnom problemu studenta jednim opšte orjentisanim referatom. Takva jedna diskusija je neobična i teška stvar, ako je uzimate sa svom ozbiljnošću i sa svesnom odgovornošću.
Ljubav je uvek problem ma u kom životnom dobu. Za period detinjstva problem je ljubav roditelja, za starca je problem šta je uradio od svoje ljubavi. Ljubav je jedna od velikih moći sudbine, koje dosežu od neba do pakla. Po mom shvatanju ljubav treba razumeti, ako hoćemo da nekako pravilno shvatimo njenu problematiku. Njen problem ima ogroman prostor delovanja i preplitanja; ne ograničava se na ovo ili ono životno područje, već nastupa pod svim ljudskim životnim aprektima: to je etičko, socijalno,psihološko, filozofsko, estetsko, religiozno, medicinsko, pravno, fiziološko pitanje, da pomenemo samo nekoliko od oblika mnogostruko opisanog fenomena. Continue reading “Karl Gustav Jung – Ljubavni problem studenta [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Duh bajke [PDF Download]

Prema jednom od nepobitnih pravila u naučnom istraživanju neki predmet može
da se prihvati kao poznat samo ako je ispitivač u stanju da iznese naučno važeće iskaze o njemu. ”Važeći” u ovom smislu jednostavno označava ono što može da se potvrdi činjenicama. Predmet ispitivanja su prirodne pojave. U psihologiji, međutim, jedna od najvažnijih pojava je sam iskaz, a posebno njegova forma i sadržaj, s tim što je ovaj drugi aspekt možda značajniji u odnosu na prirodu duše. Prvi zadatak koji se obično predstavlja jeste opisivanje i sređivanje
događaja, zatim dolazi bliže ispitivanje zakona njihovog živog ponašanja.
Ispitivanje supstance onoga što se posmatra moguće je u prirodnim naukama
samo tamo gde postoji neka spoljašnja arhimedovska tačka. Continue reading “Karl Gustav Jung – Duh bajke [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Psihološke rasprave [PDF Download]

Zadatak da govorim o odnosima analitičke psihologije prema pesničkom umetničkom delu predstavlja za mene, uprkos svojoj težini, dobrodošlu priliku da izložim svoje stanovište o spornom pitanju odnosa između psihologije i umetnosti. Nema sumnje da oba područja, uprkos svojih razlika, stoje u dosta bliskim međusobnim odnosima, koji zahtevaju da budu neposredno razmotreni. Ovi odnosi počivaju na činjenici da umetnost u svojoj suštini predstavlja psihološku delatnost,a ukoliko ona to jeste, onda ona može i treba da bude podvrgnuta psihološkom razmatranju; jer, gledano iz tog ugla, ona je,kao svaka ljudska delatnost koja proizilazi iz psihičkih motiva, objekt psihologije.

Continue reading “Karl Gustav Jung – Psihološke rasprave [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Duh i život [PDF Download]

Veza duha i života spada u one probleme, čija obrada mora da računa sa komplikovanim faktorima u tolikoj meri da se moramo čuvati da se i sami ne upletemo u verbalne mreže, sa kojima bi hteli da odgonetnemo veliku zagonetku. Kako smo drugačije u stanju da uključimo u kretanje misaonog toka one skoro bezgranične komplekse činjenica, koje označavamo kao »duh« ili »život«, nego da ih dramski prikažemo pomoću verbalnih pojmova, tih žetona intelekta? Ova nedoumica u odnosu na verbalni pojam izgleda mi teška, ipak čini mi se da je posebno na mestu onda kada se neko sprema da govori i fundamentalnim stvarima. Sigurno da su nam reči duh i život vrlo prisne, čak prastari poznanici, figure koje se već hiljadama godina pomeraju tamoamo na šahovskoj tabli mišljenja. Carl Gustav Jung – Duh i život pdf download

Continue reading “Karl Gustav Jung – Duh i život [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Psihološki tipovi [PDF Download]

Jungova teorija ličnosti je jedno od najznačajnijih dostignuća moderne misli…

Karl Gustav Jung razlikuje dva glavna stava ili orijentacije ličnosti, stav ekstravertnosti i stav introvertnosti. Ekstravertovan stav orijentiše osobu ka spoljnem, objektivnom svetu. Introvertovan stav orijentiše osobu ka unutrašnjem, subjektivnom svetu. Oba ova suprotna stava su prisutna u ličnosti, ali je obično jedan od njih nadmoćan i svestan. Ako je Ja pretežno ekstravertovano u svom odnosu prema svetu, lično nesvesno biće introvertovano… Carl Gustav Jung – Psihološki tipovi pdf download Continue reading “Karl Gustav Jung – Psihološki tipovi [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Psihologija i alhemija [PDF Download]

karl-gustav-jung-psihologija-i-alhemijaJung nije od nas tražio da se bavimo alhemijom da bismo bolje razumjeli sebe. On nas je samo i ovim svojim istraživanjem, u knjizi “Psihologija i alhemija”, kao i brojnih drugih područja iz opšte psihologije, psihijatrije, parapsihologije, mitologije i religije podstakao da stavimo u pokret lični unutrašnji točak i da se onda prepustimo čaroliji njegovih metamorfoza. Jedna on njih možda će nekoga od nas ponovo dovesti na prag stare ili nove alhemičarske laboratorije u kojoj ćemo, u nekom udaljenom trenutku vremena, otkriti i ono što sam Jung nije mogao da otkrije u alhemiji. Jer, alhemija nije besmislica. U to bar možemo posle Jungovih otkrića biti sigurni. Carl Gustav Jung – Psihologija i alkemija pdf download Continue reading “Karl Gustav Jung – Psihologija i alhemija [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Aion [PDF Download]

karl-gustav-jung-aionU Aionu je Jung uzeo za svoj predmet proučavanja arhetip Boga (Sopstva), i pokazao kako se on progresivno otkrivao tokom hrišćanskog eona… Jungov Aion je postavio temelje čitavom novom prostoru ljudskog znanja, naučnoj disciplini koju možemo nazvati arhetipskom psihologijom. Ona se zasniva na aplikacijama uvida dubinske psihologije u podatke kulturrne istorije. Istorijski proces sada može biti viđen kao samoispitivanje arhetipova kolektivnog nesvesnog i razvitka u vremenu i prostoru kroz postupke i fantazije čovečanstva. Carl Gustav Jung – Aion pdf download Continue reading “Karl Gustav Jung – Aion [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Čovek i njegovi simboli [PDF Download]

Prvo i jedino delo u kom Jung, švajcarski psiholog svetske reputacije, objašnjava prosečnom čitaocu svoj najveći doprinos našem poznavanju ljudskog duha: teoriju o važnosti simbolizma – a pre svega onog koji se razotkriva u snovima. A da nije bilo jednog sna, ova knjiga ne bi nikada bila napisana. Taj san – koji opisuje Džon Frimen u predgovoru, uverio je Junga da on može, zapravo da je dužan, da objasni svoje ideje onima koji nemaju posebnih znanja o psihologiji. U dobu od 83 godine, Jung je razradio potpunu zamisao ove knjige, kao i delova za koje je želeo da ih napišu četvoro njegovih najbližih saradnika. Poslednje mesece svog života Jung je posvetio uređivanju ovog dela koje je završio deset dana pre smrti. Čitavom ovom knjigom Jung naglašava kako čovek može da postigne potpunost samo spoznajom i prihvatanjem nesvesnog – spoznajom do koje se dolazi putem snova i njihovih simbola. Svaki san je neposredna, lična i smislena poruka snivaču – poruka koja koristi simbole zajednicke celom čovečanstvu, ali se uvek njima služi na sasvim individualan način, koji se može objasniti samo pomoću isključivo individualnog ključa. Carl Gustav Jung – Čovjek i njegovi simboli pdf download Continue reading “Karl Gustav Jung – Čovek i njegovi simboli [PDF Download]”

Karl Gustav Jung – Dinamika nesvesnog [PDF Download]

K-G-Jung-DINAMIKA-NESVESNOGČinjenica da je u psihologiji subjekt istovremeno i objekt istraživanja, da psiha posmatra i istražuje samu sebe, jedinstvena je i stavlja psihologiju kao nauku u izuzetan položaj. Ona se za razliku od drugih nauka neprekidno suočava sa problemom objektivnosti, uporno nastojeći da u svom domenu nađe »Arhimedovu tačku«, tj. ono objektivno uporište pomoću kojeg bi uspela da sebe izdigne iz stalno prisutne subjektivnosti. Bez te uporišne tačke ona je sapletena u vlastitoj mreži i s pravom izvrgnuta kritici i rezervisanom stavu naučne javnosti. Carl Gustav Jung – Dinamika nesvjesnog pdf download

Continue reading “Karl Gustav Jung – Dinamika nesvesnog [PDF Download]”