Nebojša Gojković – Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova [PDF Download]

Autori su 2004. godine izdali knjigu „Stabilnost kosina površinskih kopova” koja predstavlja do sada jedinu knjigu u nas koja je tretirala ovu problematiku i u kojoj je najavljeno da će se pripremiti materijal koji se odnosi na stabilnost kosina odlagališta. Kako stabilnost kosina odlagališta predstavlja jedno specijalno područje koje je u stručnoj javnosti nedovoljno obrađivano i analizirano i sa teoretske i praktične strane u nas, to se slobodno može zaključiti da se stabilnost kosina odlagališta u praktičnoj primeni mora tretirati kao multi naučni program naučnih dostignuća mehanike tla i stena, geološke nauke, rudarske, geodetske i dr. pa kao takva nalazi primenu u rudarstvu a i građevinarstvu. Continue reading “Nebojša Gojković – Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova [PDF Download]”

Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu – Jovičić, Miljković, Nuić, Uljić, Vukić

Program nastave iz predmeta »Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu« koji se izučava na jugoslavenskim rudarsko-geološkim fakultetima znatno je promijenjen i proširen u skladu sa suvremenim tehničkim dostignućima u ovoj naučnoj oblasti.
Inicijativu za pisanje jedinstvenog udžbenika »Sigurnost i tehnička, zaštita u rudarstvu prihvatila je Zajednica jugoslovenskih rudarsko-geoloških fakulteta.

 

Continue reading “Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu – Jovičić, Miljković, Nuić, Uljić, Vukić”

Marinko Oluić – Zlato [PDF Download]

Ideja za pisanje ove knjige nastala je neposredno nakon provedenih istraživanja nalazišta zlata na otoku Kalimantanu (Borneo) u Indoneziji. U poduhvatu su sudjelovale udružene tvrtke iz Indonezije, Australije i bivše Jugoslavije. Kao rukovoditelj tih istraživanja, koja su vršena u nanosima (aluvijonu) reka Mentebah i Tenungen, na istom otoku, tokom godina 1986. i 1987., izravno sam sudelovao u radu stručne ekipe koju je činilo desetak geologa i rudara. Tom prilikom istraživanjem je utvrđeno da postoje relevantne rezerve zlata pa je potkraj 1989. godine otvoren i pušten u rad rudnik za eksploataciju zlata iz nanosnih ležišta.

Continue reading “Marinko Oluić – Zlato [PDF Download]”

Transport – Praktikum [PDF Download]

Transport PraktikumOvaj Praktikum je nastao na osnovu višegodišnjeg iskustva autora u izvođenju nastave (predavanja i vežbi) iz Predmeta TRANSPORT za studente Rudarskog inženjerstva – Osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru.

S obzirom na preopterećenost studenata na trećoj godini u Praktikumu je koncizno dat teoretski deo, koji se može naći opširno obrađen u udžbenicima iz oblasti transporta u rudarstvu. Pređviđeno je da studenti prorade ovaj materijal sa asistentima i/ili predmetnim nastavnikom kroz teoretske, računske i praktične vežbe. Transport predstavlja deo osnovnog (“jezgra”) obrazovanja diplomiranih rudarskih inženjera.

Continue reading “Transport – Praktikum [PDF Download]”

Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]

Ishod predmeta: Teorijsko i praktično osposobljavanje za rešavanje problema reciklaže tehnogenih i opasnih otpadnih sirovina sa ciljem ostvarenja ekonomske dobiti i doprinosa zaštite životne sredine.

Sadržaj predmeta: Upoznavanje sa rudarskim, metalurškim i termoenergetskim pogonima kao producentima tehnogenog otpada. Rudarski tehnogeni otpad, eksploatacije i pripreme sirovina. Rudnička odlagališta, rudnička jalovišta, flotacijska jalovišta, rudničke otpadne vode. Karakteristike rudarskog tehnogenog otpada kao osnov izbora tehnologije za preradu istih. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Metalurški tehnogeni otpad, topionička šljaka, piritne ogoretine, topionička prašina. Karakteristike metalurškog tehnogenog otpada. Tehnologije prerade metalurškog tehnogenog otpada. Kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti prerade. Termo-energetski tehnogeni otpad, šljake, pepeli, prašine, otpadne vode. Karakteristike otpada termoenergetskih pogona, tehnologije i prerade, kontrola procesa, ekonomski i ekološki efekti. Tehno-ekonomska održivost i ekološka prihvatljivost predloženih tehnologija za tretman tehnogenih – otpadnih sirovina. Continue reading “Tehnologije pripreme tehnogenog otpada – Skripta [PDF Download]”

Ugalj – industrijska priprema i tehnologije čišćenja [PDF Download]

01Priprema mineralnih sirovina je jedna od tri osnovne operacije u eksploataciji ležišta mineralnih sirovina, kojom se otklanjaju nekorisni i štetni sastojci od korisnih i to fizičkim putem, dok je treća operacija metalurška prerada ili hemijska u finalne proizvode.

Mineralne sirovine koje se dobijaju tehnološkim procesima eksploatacije ležišta sadrže korisne i nekorisne i nekorisne sastojke koji su međusobno ili samo razvrstali po krupnoći. Prerada je takve prirode da dobijene odvojene vrste sirovina ne podležu fizičkom ili hemijskom razaranju, čime se ona bitno razlikuje od metalurške ili hemijske prerade, kako je obrađeno u ovom delu monografije.

Continue reading “Ugalj – industrijska priprema i tehnologije čišćenja [PDF Download]”

Uljni škriljci – Tehnologije prerade i dobijanje sintetičke nafte [PDF Download]

01Knjiga o uljnim škriljcima predstavlja uvod za eksplataciju ovih sirovina, tehnologije prerade  i dobijanje sintetičke nafte, ima četiri autora: Miroslav Ignjatović, Srđana Magdalinović, Dragan Milanović i Danijela Urošević.

 

Predstavlja drugi deo monografije, čiji prvi deo čine Ugalj – Industrijska primena i tehnologije čišćenja.

 

Continue reading “Uljni škriljci – Tehnologije prerade i dobijanje sintetičke nafte [PDF Download]”