Dušan Salatić – Flotacijski reagensi [PDF Download]

Savremeni procesi flotacijske koncentracije zasnivaju se na korišćenju flotacijskih reagenasa raznovrsnog hemijskog sastava. Njihov broj se iz dana u dan povećava i dopunjuje. To omogućava da se usavršavaju tehnološki procesi flotiranja i postižu sve bolji tehnološki rezultati i u flotiranju veoma složenih, ako i veoma siromašnih mineralnih sirovina.
Sa razvojem procesa flotacijske koncentracije neprekidno se usavršava primena flotacijskih reagenasa, način primene, njihova uloga, proširuje asortiman i smanjuje specifična potrošnja. Slobodno se može tvrditi da su najveća dostignuća u flotaciji ostvarena usavršavanjem režima flotacijskih reagenasa.

Continue reading “Dušan Salatić – Flotacijski reagensi [PDF Download]”

Siniša Milošević – Flotacijska koncentracija [PDF Download]

Flotacija je postupak koncentracije mineralnih siroviia koji je kao tehnološka operacija veoma složen, jer se zasniva na korišćenju mnogih fizinkih, hemijskih i fizičko-hemijskih fenomena i mehanizama (kristalografskih i kristalohemijskih karakteristika minerala kao čvrste faze; vode i vodenih rastvora kao tečne faze; gasovite faze; fenomena na granicama faza; minerali-vodeni rastvori-gas; reakcija površina mnnerala sa velikim brojem organskih i neorganskih jedinjenja, itd.). Continue reading “Siniša Milošević – Flotacijska koncentracija [PDF Download]”

Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina II [PDF Download]

U izdanju Izdavačko-infomativnog centra studentata (ICS) Beograd, izašla je 1975. god. od istog autora INDUSTRUSKA PRIMENA PRIPREME MINERALNIH SIROVINA (I knjiga) u kojoj su obrađeni industrijski postupci pripreme energetskih sirovina, kao i nekih metaličnih sirovina: ruda gvožđa, mangana, hroma, volframa, nikla, kobalta, molibdena, antimona, žive, arsena i kalaja. Knjiga je izašla kao stalni udžbenik u kome je materija bila obrađena prema programu nastave na smeru za pripremu mineralnih sirovina Rudarskog odseka, Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Continue reading “Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina II [PDF Download]”

Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina I [PDF Download]

Ova knjiga ima za cilj da prikaže primenu pripreme minerainih sirovina u industrijskim procesima.
Slobodno se može reći, da danas ne postoji nijedna prirodna sirovina — ugalj, metalične ili nemetalične rude — koja za dalji proces industrijske primene i korišćenja ne zahteva primenu odgovarajućeg postupka pripreme i koncentracije. Danas je već sasvim izvesno da postoji samo mali broj sirovina, koje se za dalji proces korišćenja, primene ili prerade, mogu koristiti ako se prethodno tretiraju samo jednostavnim postupcima pripreme mineralnih sirovina. Daleko je veći broj onih sirovina koje zahtevaju da se primeni jedan vrlo dug i složen industrijski i tehnološki proces pripreme mineralnih sirovina, pre no što se može govoriti o njihovoj industrijskoj valorizaciji ili upotrebljivosti. Isto tako sasvim je izvesno da će u budućnosti pripreme mineralnih sirovina biti još značajnija i sigurno nezamenljiva karika u opštoj valorizaciji ogromnog broja mineralnih sirovina. Jednim delom ovo proističe iz činjenice da se danas u eksploataciji nalaze veoma siromašne i kompleksne sirovine, što će u budućnosti još više doći do izražaja. S druge strane, prerađivačka industrija zahteva sve kvalitetnije proizvode za dalju preradu u svojim tehnološkim procesima, što može obezbediti samo priprema i koncentracija. Continue reading “Dragiša Draškić – Industrijska primena pripreme mineralnih sirovina I [PDF Download]”

Milorad Gajić – Optimizacija i matematičko modeliranje procesa usitnjavanja i flotiranja [PDF Download]

Otkopavanje sve siromašnijih ruda ima posledicu da je proces flotiranja postao najvažniji postupak koncentracije mineralnih sirovina. Pri tome, kao posledica nižeg sadržaja korisnih komponenata u ležištima, bitnu ulogu igraju površinske osobine minerala.

 

 

 

Continue reading “Milorad Gajić – Optimizacija i matematičko modeliranje procesa usitnjavanja i flotiranja [PDF Download]”

Nebojša Gojković – Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova [PDF Download]

Autori su 2004. godine izdali knjigu „Stabilnost kosina površinskih kopova” koja predstavlja do sada jedinu knjigu u nas koja je tretirala ovu problematiku i u kojoj je najavljeno da će se pripremiti materijal koji se odnosi na stabilnost kosina odlagališta. Kako stabilnost kosina odlagališta predstavlja jedno specijalno područje koje je u stručnoj javnosti nedovoljno obrađivano i analizirano i sa teoretske i praktične strane u nas, to se slobodno može zaključiti da se stabilnost kosina odlagališta u praktičnoj primeni mora tretirati kao multi naučni program naučnih dostignuća mehanike tla i stena, geološke nauke, rudarske, geodetske i dr. pa kao takva nalazi primenu u rudarstvu a i građevinarstvu. Continue reading “Nebojša Gojković – Stabilnost Kosina Odlagališta Površinskih Kopova [PDF Download]”

Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu – Jovičić, Miljković, Nuić, Uljić, Vukić

Program nastave iz predmeta »Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu« koji se izučava na jugoslavenskim rudarsko-geološkim fakultetima znatno je promijenjen i proširen u skladu sa suvremenim tehničkim dostignućima u ovoj naučnoj oblasti.
Inicijativu za pisanje jedinstvenog udžbenika »Sigurnost i tehnička, zaštita u rudarstvu prihvatila je Zajednica jugoslovenskih rudarsko-geoloških fakulteta.

 

Continue reading “Sigurnost i tehnička zaštita u rudarstvu – Jovičić, Miljković, Nuić, Uljić, Vukić”

Marinko Oluić – Zlato [PDF Download]

Ideja za pisanje ove knjige nastala je neposredno nakon provedenih istraživanja nalazišta zlata na otoku Kalimantanu (Borneo) u Indoneziji. U poduhvatu su sudjelovale udružene tvrtke iz Indonezije, Australije i bivše Jugoslavije. Kao rukovoditelj tih istraživanja, koja su vršena u nanosima (aluvijonu) reka Mentebah i Tenungen, na istom otoku, tokom godina 1986. i 1987., izravno sam sudelovao u radu stručne ekipe koju je činilo desetak geologa i rudara. Tom prilikom istraživanjem je utvrđeno da postoje relevantne rezerve zlata pa je potkraj 1989. godine otvoren i pušten u rad rudnik za eksploataciju zlata iz nanosnih ležišta.

Continue reading “Marinko Oluić – Zlato [PDF Download]”

Transport – Praktikum [PDF Download]

Transport PraktikumOvaj Praktikum je nastao na osnovu višegodišnjeg iskustva autora u izvođenju nastave (predavanja i vežbi) iz Predmeta TRANSPORT za studente Rudarskog inženjerstva – Osnovne akademske studije na Tehničkom fakultetu u Boru.

S obzirom na preopterećenost studenata na trećoj godini u Praktikumu je koncizno dat teoretski deo, koji se može naći opširno obrađen u udžbenicima iz oblasti transporta u rudarstvu. Pređviđeno je da studenti prorade ovaj materijal sa asistentima i/ili predmetnim nastavnikom kroz teoretske, računske i praktične vežbe. Transport predstavlja deo osnovnog (“jezgra”) obrazovanja diplomiranih rudarskih inženjera.

Continue reading “Transport – Praktikum [PDF Download]”