Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]

Veštačka inteligencija (VI) je konstituisana kao naučna oblast u neposrednoj vezi sa uspostavljanjem računarstva kao naučno – tehničke discipline. Ozbiljno je počela da se razvija ubrzo posle Drugog svetskog rata, a samo ime je dobila tek 1956. godine. VI trenutno obuhvata mnoštvo podoblasti, od vrlo opštih, kao što su učenje i percepcija, do uskih zadataka kao što je igranje šaha, dokazivanje matematičkih teorema, pisanja poezije, medicinska dijagnostika, automatsko prevodjenje, prepoznavanje govora, robotika i sl. VI sistematizuje i automatizuje intelektualne zadatke i stoga je potencijalno značajna za bilo koju sferu ljudske intelektualne aktivnosti. U tom kontekstu VI je univerzalna oblast, koja sasvim opravdano predstavlja deo kurikuluma gotovo svih obrazovnih profila računarstva i informatike danas. Continue reading “Milan Milosavljević – Veštačka inteligencija [PDF Download]”

Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]

Produktivnost savremenih poslovnih sistema u najvećoj meri zavisi od brzine donošenja odluka i kvaliteta upravljanja. Odlučivanje, a time i kvalitet upravljanja u potpunosti zavise od kvaliteto informacija, koje procesiraju, skladište i prenose računarski sistemi (RS) i računarske mreže (RM). U ovom udžbeniku umesto uobičajenih skraćenica IS (Informacioni sistem) ili IT (informacione tehnologije) koristiće se termin sistem informaciono komunikacionih tehnologija (IKTS), koji generički uključuje sve atribute i aspekte bezbednosti i zaštite: sistemski pristup, informacione objekte (informacije, podatke, programe), tehnologije (mrežne, informacione, komunikacione, zaštite) i Ijude. Continue reading “Gojko Grubor i Milan Milosavljević – Osnove zaštite informacija [PDF Download]”

Osnove Java programiranja [PDF Download]

Programski jezik Java se koristi za rešavanje zadataka na računaru iz različitih oblasti ljudske delatnosti. Zato programi napisani u Javi mogu biti obični tekstualni ili grafički programi, ali i složenije aplikacije zasnovane na principima mrežnog programiranja, višenitnog programiranja, rada sa bazama podataka i mnogih drugih tehnologija. Obim i sadržaj ove knjige, međutim, prilagođeni su nastavnom planu i programu odgovarajućeg predmeta na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum u Beogradu. Pošto je knjiga zamišljena kao fakultetski udžbenik za prvo upoznavanje sa Javom, moralo se odustati od složenijih tema i svesti materijal za razumnu meru. Zbog toga je u knjizi samo „zagrebana površina” svih mogućnosti programskog jezika Java. Knjiga ipak pruža solidnu osnovu za dalje učenje svima koji žele da se profesionalno bave Java programiranjem. Informacije o dodatnim mogućnostima Jave mogu se pronaći u literaturi koja je navedena na kraju knjige. Continue reading “Osnove Java programiranja [PDF Download]”

Elektronska trgovina [PDF Download]

Elektronska trgovina (e-commerce) u savremenoj razvijenoj formi nije bila poznata pre 1995. godine. Nepodeljeno je mišljenje da se njenim početkom može smatrati pojava prvog sajta elektronske trgovine, Amazon.com. Priča o Amazon.com, najpoznatijoj kompaniji za e-trgovinu u SAD, odražava u velikoj meri i priču o e-trgovini u celini. Ideje o Amazonu su nastale 1994. godine, kada je Jeff Bezos, tada dvadestdevetogodišnji stariji zamenik predsednika u D. E. Shaw, investicionoj banci sa Vol Strita, pročitao da je korišćenje Interneta raslo po stopi od 2300% godišnje. Za Bezosa, taj podatak je ukazivao na izvanrednu priliku. Napustio je dotadašnji posao i počeo da istražuje koje bi proizvode mogao uspešno da prodaje posredstvom Interneta. Izbor je pao na knjige. Sa preko tri miliona naslova u štampi u bilo koje vreme, nijedna fizička knjižara ne bi mogla imati u prodaji više od malog procenta te količine. Virtuelna knjižara bi mogla ponuditi potencijalno kompletnu svetsku produkciju. Uporedna dinamika objavljivanja knjiga, distribucije i maloprodajne industrije, takođe su bili povoljni. Sa preko 2500 izdavača u SAD i dva najveća prodavca na malo, Barnes and Noble i Borders, koji su obavljali svega 12% od ukupne prodaje, na tržištu nisu postojali dominantni igrači, koji bi svakog malog početnika brzo eliminisali. Postojanje dva velika distributera, Ingram Books i Baker and TayIor, značilo je da bi Amazon morao da skladišti samo minimalan inventar. Continue reading “Elektronska trgovina [PDF Download]”

Internet tehnologije [PDF Download]

Internet mreža predstavlja jedinstveni komunikacioni sistem današnjice, kao i jedinstveni komunikacioni sistem poznat opštoj istoriji ljudske civilizacije. Ni jedan drugi sistem se ne može pohvaliti takvom geografskom pokrivenošću, brzinom evolucije, kao ni raznorodnošću tehnologija i tipova komunikacionih sadržaja kao što je to slučaj kod ove mreže.
Internet mreži pristupa svake godine sve veći procenat stanovnika na našoj planeti, kao i sve veći broj uređaja. Procenjuje se da je krajem 2011. godine pristup globalnoj mreži imalo preko 2,2 milijarde ljudi. Prvih 50 miliona korisnika Internet mreža je ostvarila već nakon pet godina od svog nastanka. Za ostvarivanje istog broja korisnika mediju kao što je radio bilo je potrebno trideset osam godina a televiziji trinaest.
Kapacitet Internet mreže kao medija takođe beleži značajan rast svake godine. Brzina kojom korisnici pristupaju Internetu je u poslednje dve decenije rasla za oko 50% svake godine. Taj rast se direktno odražava i na multimedijalno bogatstvo sadržaja koji se tom mrežom prenose, odnosno kojima se putem nje može pristupiti.

Continue reading “Internet tehnologije [PDF Download]”

Zaštita u računarskim mrežama [PDF Download]

Zaštita računarskih mreža i njihovo nadgledanje je od izuzetnog značaja za normalan rad IT infrastrukture. U mogućnosti smo da implementiramo zaštitu na više nivoa, kao i na serverima i radnim stanicama. Pored aktivne zaštite, imamo rešenja za aktivno praćenje saobraćaja na mreži uz pomoć NetFlow protokola. Nakon implementiranog rešenja sprovodimo akciju simulacije napada iz spoljne i unutrašnje sredine, radi provere postavljene zaštite.

 

Continue reading “Zaštita u računarskim mrežama [PDF Download]”

Ognjen Bakić – Marketing u turizmu [PDF Download]

Predmet „Marketing u turizmu” postoji skoro  četrdeset godina kao nastavna disciplina koja se izučava na Univerzitetu u Beogradu (Ekonomskom fakultetu), posebno i sa punim fondom časova od školske 1986/87. godine. Poslednjih dvadesetak godina interesovanje za sadržaj ove naučne discipline značajno se proširilo tako da danas nema visokoškolske obrazovne institucije u našoj zemlji na kojoj se ne izučava problematika turizma a da u nastavni plan dodiplomskih ili poslediplomskih studija nije uključen ovaj predmet. Continue reading “Ognjen Bakić – Marketing u turizmu [PDF Download]”