Uticaj mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona – Doktorska disertacija [PDF Download]

betonPredmet ove doktorske disertacije je proučavanje uticaja mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona projektovanih na bazi sintetičkih agregata (elektro-topljenog korunda i kalcinisanog boksita), visoko-aluminatnog cementa i aditiva. Osnovni cilj istraživanja je
utvrđivanje zavisnost između mikrostrukture i najvažnijih fizičkih, termo-mehaničkih i termičkih svojstava i parametara procesa sinterovanja vatrostalnih betona, jer u literaturi postoji mali broj podataka o uticaju mikrostrukture na svojstva vatrostalnih betona koji kao agregate sadrže boksit i korund.

Doktorska disertacija “Uticaj mikrostrukture na svojsta vatrostalnih betona”, Tehnološko – metalurški fakultet, godina 2009.

Doktorsku disertaciju možete pročitati na linku:

Preuzmi knjigu